Säg din mening - ge synpunkter på nya strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken

Två kommissionärer i Europeiska kommissionen, Danuta Hubner och Vladimir Spindla, har tillsammans lagt fram en kommunikation för gemenskapens strategiska riktlinjer för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Danuta Hubner är kommissionär med ansvar för regional- och sammanhållningspolitik och Vladimir Spindla har ansvar för sysselsättning och sociala frågor.

Riktlinjerna är avsedda att ge prioriteringar för kommande sammanhållningsprogram. De skall också underlätta för medlemsstater att fokusera sina insatser på nyckelområden för tillväxt och arbetstillfällen. Kommissionen kommer att föreslå att rådet och Europaparlamentet formellt antar dessa riktlinjer - men det kan ske först när den grundläggande lagstiftningen för sammanhållningspolitiken är antagen.

Alla som har synpunkter på riktlinjerna är välkomna att bidra till utformningen av den slutliga versionen innan 30 september 2005. I EU benämns denna form av allmän remiss som "öppen konsultation". Nedan återfinns länkar till pressinformation, texten för riktlinjerna och konsultationsprocessen.

Vid ett möte med regionkontoren i Bryssel på onsdagen (6/7) betonade kommissionär Hubner gång på gång vikten av att beredningsprocessen för de nationella strategiska planerna fortgår och inte avstannar på grund av att man ännu inte har beslutat om budgeten för 2007-2013.

Kommissionären sade att man anser sig ha acceptans för att tre aspekter skall förhandlas parallellt:
1 det finansiella perspektivet 2007-2013,
2 lagstiftningsförslagen för struktur- och regional politik och
3 programarbetet.

/ML

Läs mer:

Pressmeddelande
Riktlinjer, full text
Konsultation

08 Dec 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information