Genomförande av de nya Mål 2 Programmen

Ansvariga tjänstemän från berörda departement och myndigheter berättade om förutsättningarna för den kommande strukturfondsperioden, om regelverk och genomförandeorganisation. Representanter från tre regioner gav också exempel på hur man kommer att organisera sig regionalt. Totalt deltog 86 personer.

De presentationer som gjordes under seminariet kan laddas ner från: http://www.skl.se/artikel.asp?A=46964&C=5764

/RW

05 Jul 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information