Ordförande i Regionala Strukturfondspartnerskap utsedda

Regeringen har utsett Per-Ola Eriksson, Landshövding i Norrbotten, till ordförande för Mål 2 Programmet i Övre Norrland. Till ersättare har utsetts Lorentz Andersson, Landshövding i Västerbotten. Förordnandena gäller från och med 1 juli 2007 till och med 31 december 2010.

 /RW

18 Jun 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information