Östersjöprogrammet 2007-2013 godkänt!

Östersjöprogrammet 2007-2013 är ett samarbete mellan 11 länder i området kring Östersjön. Arbetet bedrivs i projektform för att finna lösningar på gemensamma problem, och kommer att stödja transnationella projekt med partners från minst tre olika länder.

Under den nya programperioden kommer följande områden prioriteras: Innovationsfrämjande, Intern och extern tillgänglighet, Östersjön som en gemensam resurs samt Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner. Den 14-15 februari fattas beslut om tidpunkt för den första utlysningen av projektmedel. Därefter kommer potentiella projektägare att erbjudas individuell rådgivning inför ansökan.

Information om hur ansökningsförfarandet går till hittas på programmets officiella webbsida. Redan nu finns en databas tillgänglig för att söka projektpartners och lägga upp nya idéer till projekt.

/Anna-Karin Lundström 

07 Jan 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information