Ett europeiskt kunskapssamhälle

Visby Agenda är en konferens arrangerad under det svenska ordförandeskapet där Europas framtida IT-politik har diskuterats. Som deltagare på mötet var bland annat infrastrukturminister Åsa Torstensson och kommissionär Vivian Reding från DG Informationssamhälle och medier.

Fokus lades på användarperspektivet inom IT samt på det "gröna perspektivet" då de utgör en viktig del för utformingen av den framtida IT-politiken i strävan mot ett kunskapsbaserat och miljöorienterat samhälle.

En förbättrad tillgång till internet är en del i den ekonomiska återhämtningsstrategin som sker både på nationell och europeisk nivå. Målsättningen är att förbättra den europeiska informations- och kommunikationstekniken (IKT) för att bland annat underlätta tillgången till marknaden för företag och öka transparensen genom att mer information ska bli tillgänglig på internet.

På nationell nivå avspeglas EU:s strävan mot förbättrad IKT bland annat genom den "Bredbandsstrategi för Sverige" som offentliggjordes av regeringen under förra veckan.

Denna strategi ska tydliggöra den svenska politiken och utvecklingen mot en välutvecklad kommunikationsstruktur där Sverige i framtiden ska ha "bredband i världsklass".

Målsättningen är att till 2020 ska 90% av de svenska hushållen och företagen ha tillgång av bredband om 100 Mbt/s. I en "Bredbandsstrategi för Sverige" hänvisar även regeringen till den nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och pekar på relevansen att utveckla tillgången på bredband på landsbygden samt i glesbefolkade områden för att på så vis öka konkurrenskraften inom dessa områden.

Bredbandsstrategi för Sverige

Visby Agenda

Läs mer om i2010

A Green Knowledge Society

 

/ Maria Estefors

10 Nov 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information