Förlängda tidsfrister för strukturfondsprojekt

Av 555 sammanhållningspolitiska projekt 2000-2006 har 385 stycken, där anslagen inte utnyttjats helt, nu fått förlängd löptid för finansieringen. Den förlängda tidsfristen gäller de fyra strukturfonder som fanns då, nämligen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och Fonden för fiskets utveckling (FFU). Medlemsstaterna har nu fram till den 30 juni i år på sig att dela ut de 32 miljarder euro som återstår från den totala budgeten på 257 miljarder euro.

Vidare ska medlemsstaterna och regionerna kunna vara mer flexibla när de anslår medel till olika prioriteringar. Tidigare har manöverutrymmet för att överföra medel mellan de så kallade prioriterade områdena varit 2%, en siffra som nu ska uppgå till 10%. De prioriterade områdena är de strategiska utgiftsområdena i vart och ett av sammanhållningspolitikens operativa program. Genom att göra så hoppas kommissionen på att medlemsstaterna ska kunna styra återstående medel dit där de gör mest nytta.

Läs mer

/Karla Wixe

25 Feb 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information