Första toppmötet i enlighet med Lissabonfördraget

När EU:s stats- och regeringschefer möttes i Bryssel stod ekonomi, säkerhet och klimatfrågor på agendan.

För tio år sedan lanserades Lissabonstrategin med målsättningen att Europa skulle, till 2010, vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Decennieskiftet närmar sig och med den utvärderingen av Lissabonstrategin samt utarbetandet av en ny långsiktig utvecklingsstrategi.
Vid sidan av utmaningar som att upprätthålla hållbara offentliga finanser, goda investeringar och effektiva arbetsmarknader är utvecklandet av en grönare ekonomi, ett bättre företagarklimat och en starkare forsknings- och innovationssektor viktiga frågor för Europas utveckling. Europeiska rådet pekar även på behovet av att förbättra samordningen av den ekonomiska politiken och att förstärka det nationella ansvaret genom att öka inklusionen av arbetsmarknadssektorn samt de lokala och regionala myndigheterna.
Europeiska rådet hoppas kunna diskutera ett konkret förslag under vårmötet 2010.

De europeiska medborgarnas säkerhet berörs både genom Stockholmsprogrammet och Köpenhamnsavtalet.
Det föregående behandlar frihet och rättvisa och den nästkommande berör den globala klimatsäkerheten.
För att kunna säkra de europeiska medborgarnas säkerhet, frihet, integritet och rättvisa beslutade sig Europeiska rådet att anta det fleråriga Stockholmsprogrammet som kommer att gälla under perioden 2010-2014. Stockholmsprogrammet politiska prioriteringar är att skydda och utveckla medborgarnas rättigheter, underlätta för medborgarna genom att utveckla EU:s rättsliga samarbete, skydda medborgarna och främja integration i samhället och verka för ett solidariskt EU.
Europeiska rådet har uppmanat Europeiska kommissionen att utarbeta en handelplan för Stockholmsprogrammets genomförande som ska antas senast under juni månad 2010.

Förhoppningarna om konstruktiva resultat i Köpenhamn är stora. Förutsättningarna för ett fungerande Köpenhamnsavtal är upprätthållandet av gemensamma, internationella normer för mätning och kontroll för att på så vis garantera genomförandet av åtaganden och åtgärder. Omedelbara åtgärder bör inskrivas i Köpenhamnsavtalet vilket kommer att kräva mycket finansiering och Europeiska rådet har bett medlemsländerna att snarast presentera sina bidrag. För att göra inledningsprocessen snabbare har Europeiska rådet beslutat att EU och medlemsländerna ska bidra med 2,4 miljarder euro årligen under perioden 2010-2012 genom en snabbstartsfinansiering.

 

Europeiska rådets följenot

Stockholmsprogrammet - Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Läs mer om COP 15 på Europeiska kommissionens hemsida

Europeiska kommissionens arbetsdokument samråd om framtidsstrategin EU 2020

 

 

/ Maria Estefors

14 Dec 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information