Öppet hus på skolor med Comenius partnerskap

Varje år deltar flera tusen skolor i projekt inom Comenius, som är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot skolområdet, från förskola till gymnasium. Comenius omfattar lärare, övrig pedagogisk personal och elever. Projekt som får stöd inom Comenius ska bidra till ökad kvalitet i undervisningen, bättre språkkunskaper och stärka den europeiska dimensionen i undervisningen.

Varje år anordnas öppet hus på skolor som har blivit utvalda som ambassadörsskolor för Comeniusprogrammet. Skolorna har alla pågående projekt och/eller är värdskolor för utländska lärarkandidater och under veckan kan intresserade få en inblick i vad ett internationellt samarbete kan innebära.

Från regionen deltar fem skolor från Norrbotten och tre från Västerbotten.

Lista över ambassadörsskolor

Läs mer

/Karla Wixe

20 Apr 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information