Reformförslag om sammanhållningspolitiken

Dr. Fabrizio Barca från Italiens ekonomi- och finansministerium har tillsammans med experter och tjänstemän från medlemsstarena utarbetat rapporten oberoende från EU- kommissionen. Rapporten är en del i den utvärdering som pågår för att kunna forma en ännu bättre sammanhållningspolitik efter 2013 och i den konstateras att sammanhållningspolitiken är en central del av EU:s integrationsprocess.

Dr. Barca konstaterar att de uppgifter som framkommit under arbetets gång visar att EU behöver en politik för ekonomisk och social utveckling som är anpassad efter varje regions speciella behov och att det kan bli verklighet bland annat genom att fokusera på flernivåstyre.

Rapporten föreslår sedan tio pelare som bas för sammanhållningspolitiken. En av dessa är ett tydliggörande av maktdelningen mellan kommissionen, rådet och parlamentet genom att skapa ett formellt råd för sammanhållningspolitiken.  

/Karla Wixe

Läs mer

28 Apr 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information