Regionala nätverk samråder kring grönbok

Grönboken understryker att territoriell diversifiering måste ses som en styrka i EU och att regionala olikheter måste tas till vara för att en hållbar utveckling ska kunna garanteras. Lisbon Region Network vill bidra till samråden kring Grönboken genom att fokusera på territoriell sammanhållning kopplat till Lissabonstrategin och möjlighet att skapa jobb och utveckling på lokal nivå. Detta har skett genom att ett LRN Position Paper har utarbetats som en slags vision för framtiden. Viktiga poänger är att territoriell sammanhållning ska ses i ljuset av Lissabonstrategin att "territorial governance" måste få större utrymme. Detta sker enklast om Lissabonfördraget träder i kraft- no treaty, no cohesion. Det franska presidentskapet har utarbetat en interrimsrapport om läget så långt, och ett informellt ministermöte kommer att hållas 23-24 april i Marienbaad.

Läs mer

/Karla Wixe

17 Feb 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information