Resultaten av kommissionens samråd om territoriell sammanhållning

Samrådets utgångspunkt har varit frågor ställda av kommissionen under sex huvudrubriker:

1. Definition av territoriell sammanhållning

2. Insatser till förmån för territorierna: skala och räckvidd

3. Bättre samarbete

4. Bättre samordning

5. Nya territoriella partnerskap

6. Bättre förståelse av territoriell sammanhållning.

Yttranden har inkommit från såväl privatpersoner som nationella parlament, däribland Sveriges riksdag. Norra Sverige har bidragit genom ett positionspapper från Europaforum Norra Sverige samt med ett dokument utarbetat i nätverket NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) som består av regionerna i norra Sverige, norra Norge och norra samt östra Finland.

Läs mer

/Karla Wixe

 
22 Apr 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information