Strukturfondsförenklingar godkända av Europaparlamentet

Förenklingarna innebär bland annat att overheadkostnader kommer att kunna redovisas som en klumpsumma. Detta kan ske retroaktivt från första augusti 2006. Vidare kommer förskottsbetalning till EU- 12 utökas med 2 % och med 2,5 % för EU-15.

Det slutgiltiga beslutet ska tas inom ramen för medbeslutandeförfarandet och kommer att tas upp i ministerrådet i slutet av april.

Förslaget om att ändra i förordningen om strukturfonderna antogs med 603 röster för och 21 emot. Åtta personer valde att lägga ner sin röst.

Läs mer

/Karla Wixe

02 Apr 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information