Ett steg närmare Europaparlamentet för Jens Nilsson

Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor stöder förslag från Europeiska unionens råd om att det räcker med en regeringskonferens för att göra den fördragsändring som behövs för att de 18 nya ledamöterna skall kunna ta plats i Europaparlamentet.

Om Europaparlamentet godkänner förslaget krävs sedan ratificering från samtliga 27 medlemsstater. I november 2009 ändrade Europaparlamentet sina regler i syfte att möjliggöra att de 18 nya parlamentariker skall kunna inbjudas till Europaparlamentet som observatörer under tiden ratificeringsprocessen pågår. Europaparlamentet förväntas fatta beslut i dessa frågor mellan 5 - 6 maj. Det råder dock fortfarande oklarhet om när Europaparlamentet skall fatta beslut samt kring tidsramen för ratificeringsprocessen.

De 18 nya ledamöterna måste inta sina platser i Europaparlamentet samtidigt för att inte rubba nationalitetsbalansen i Europaparlamentet. Detta skapar problem då vissa medlemsstater som Frankrike, Storbritannien och Italien inte vidtagit åtgärder innan Europaparlamentsvalet och vet därför inte vem som skall tillsätta de nya platser som föreskrivs i Lissabonfördraget. Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor uppmannar dessa länder att agera snabbt.

Bakgrund:

Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009 och i det stadgas att Europaparlamentet skall ha 751 ledamöter. När valet till Europaparlamentet hölls 2009 gällde Nicefördraget som tillät 736 ledamöter i Europaparlamentet.  Detta innebär att tolv medlemsstater får sända nya ledamöter till Bryssel och Strasbourg. Tyskland förlorar tre platser i Europaparlamentet och är den enda medlemsstaten som får färre ledamöter enligt det nya fördraget, dock får alla 99 ledamöter stanna kvar mandatperioden ut. För Sveriges del betyder det att Jens Nilsson (S) och Amelia Andersdotter (PP) blir nya ledamöter i Europaparlamentet.

Läs Europaparlamentets pressmeddelande

Läs äldre nyhet om Lissabonfördraget

/Tereza Nuaila

12 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information