Europaforum XIV Norra Sverige sammanträdde i Arvidsjaur

För fjortonde gången anordnade Europaforum Norra Sverige möte där man diskuterade norra Sveriges speciella utmaningar inom EU:s gemensamma politik. I år ägde det rum i Arvidsjaur 25 till 26 mars. På plats var 150 representanter från regeringen, EU-kommissionen, NordRegio samt lokala och regionala politiker från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

- Jag ser att regionerna både kan och vill bidra till arbetet med den europeiska tillväxtstrategin Europa 2020. Regeringen är positiv till samverkan med den lokala och den regionala nivån. Betrakta detta som en inbjudan, säger Amelie von Zweigbergk, statsrådsberedningen, ansvarig statssekreterare för Europa 2020.

- Det är strålande att regeringen vill lyssna på regionerna, säger Jens Nilsson, rapportör från Jämtland, och tackar för beskedet att frågan kommer att tas upp när regeringen möter regionerna vid Nationellt Forum i maj. Den regionala och lokala dimensionen får en allt större betydelse inför beslut inom EU. Det är glädjande att den svenska regeringen ser det på samma sätt. Nu måste de svenska kommunerna och regionerna ta sin del av ansvaret genom att integrera europafrågorna i det dagliga politiska arbetet.

Den framtagna framtidsstudien NSPA - Northern Sparsely Populated Area: Strong, promising and specific lyfte fram regionens möjligheter och är ett bra exempel på hur norra Sveriges förhållande till europapolitiken har förändrats över åren.

- Från att ha framställt oss själva som ett problemområde, är vi nu med och bidrar med mervärde till Europa, säger Glenn Nordlund, rapportör från Västernorrland.

På konfererensen diskuterades även EU:s framtida transportpolitik. En viktig del i arbetet kommer att handla om konceptet gröna korridorer. Sverige har varit aktivt och pådrivande i frågan som nu också kommer upp på EU-nivå. En grön korridor har stora avstånd, stora volymer och stor utvecklingspotential. Det ska ges möjligheter att testa nya teknologier som kan leda till bättre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.

- Det är glädjande att se att regeringen har tankar på en transportkorridor från Neapel till Narvik som även innefattar Botniska korridoren, säger Robert Forsberg, rapportör från Norrbotten. Botniska korridoren är avgörande för vår industris konkurrenskraft, samtidigt som hela Barentsområdet är beroende av fungerande transportkorridorer.

Europaforum Norra Sverige

/Niklas Hjelm Smith

25 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information