Framtida sammanhållningspolitik för rikare regioner

En av sammanhållningspolitikens diskussionsämnen berör de mer välbärgade regionerna och till vilken grad dessa ska ta del av det ekonomiska stödet. I debatten om rikare regioners tillträde till strukturfonder sammanförs ofta frågan med huruvida medlemslandets ekonomiska situation ska hållas i åtanke när de enskilda regionernas situation behandlas.

Även en debatt om re-nationalisering har lyfts fram, kopplat till viljan att minska sammanhållningspolitikens utgifter. En re-nationalisering av regionalpolitiken skulle innebära att medlemsländerna själv skulle ansvara för att sammanhållningspolitiken genomförs i sina egna regioner. Denna fråga berör till stor del den grundläggande synen och uppfattningen om sammanhållningpolitikens syfte och inom de europeiska institutionerna finns en konsensus om att en re-nationalisering av sammanhållningspolitiken inte är aktuell.

 

Läs arbetsdokumentet från Generaldirektoratet för regionalpolitik - The Future of Cohesion Policy in Richer Regions

 

/Maria Estefors

 

13 Jan 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information