Policyns och marknadens roller i svåra tider

EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri anordnade en konferens i slutet av april i Bryssel om policyns och marknadens roll i svåra tider. Konferensen syftade att bereda EU-kommissionen ett tillfälle att berätta om Europa 2020 och dess förhållande till konkurrens- och näringslivspolicy. EU-kommissionärerna Joaquin Almunia och Antonio Tajani deltog som talare. Exitstrategin stod på programmet och diskussioner fördes kring hur man skall hjälpa näringslivet att återhämta sig efter krisen.

Konferensen bestod av tre sessioner. Första sessionen behandlade frågan om vilken policy skapades som svar på finanskrisen och vad har vi lärt oss av krisen? Andra delen bestod av en paneldiskussion med näringslivsaktörer som diskuterade vilka strukturella förändringar som behövs inom näringslivet för att bäst hantera framtidens utmaningar samt policyns och marknadsaktörernas roll. Konferensen avslutades med en diskussion om framtiden för EU:s konkurrenspolicy.

I sammanfattningen konstaterades att EU måste fokusera på exitstrategin men även på inträdesstrategin då den innebär många utmaningar för EU. Det måste finnas en kortsiktig och långsiktig strategi samt en global dimension på exitstrategin. Koordinering av policy på EU-nivå samt en välfungerande social dialog efterfrågades.

Efterkristiden ses som en möjlighet för medlemsstaterna att koncentrera sig på de offentliga finanserna och betala statsskulderna. Några områden betonades som svar på hur man skall göra EU mer konkurrenskraftigt; arbetslösheten, klimatfrågorna, utbildning, forskning och utveckling, konkurrenskraftig miljö för företagen och EU-mekanism för att hantera finanskriser.

Arbetslösheten

Mer fokus på arbetsmarknaden och arbetslösheten efterfrågades. Det betonades att EU bör så fort som möjligt försöka få de arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden.

Klimatfrågorna

Näringslivsaktörerna ansåg att EU inte bör åta sig högre klimatmål än 20/20/20 om inte andra industriländer gör detsamma, för annars hotas konkurrenskraften för företagen i EU. Åtgärderna inom klimatmålen bör främja tillväxt och konkurrenskraft. Näringslivsaktörerna efterfrågade mer fokus på näringslivet.

Forskning och utveckling

Kina och USA ses som de stora konkurrenterna, som svar på pressen från Asien och Nordamerika sågs som en lösning att EU måste satsa mer pengar på forskning och innovationer samt harmonisera forskningsprogrammen. Kritik riktades mot den forskningsstrategi som EU använder sig av idag eftersom den anses inte vara effektiv då medlen fördelas mellan olika länder och vissa av dem anses inte ha en tillräcklig bra strategi på hur man skall utveckla forskningen.

Konkurrenskraftiga företag

Näringslivsaktörerna menade att EU saknar en konkurrenskraftig miljö för företagen. En rådande syn av näringslivsaktörerna är att arbetsmoralen i EU måste öka och att arbetstiden påverkar välfärden och om EU skall bli mer konkurrenskraftigt måste EU-medborgarna jobba hårdare.

Mer samarbete behövs för att möta de utmaningar som finns för SME:s och EU-kommissionen behöver fler experter på SME:s eftersom de kan bidra till att göra SME:s mer konkurrenskraftiga.

Utbildning

Utbildning ses som ett av nyckelområdena för att EU ska bli mer konkurrenskraftigt. Idag flyttar många studenter till USA för att fortbilda sig och därför måste EU fokusera sig mer på utbildning och forskning. Investeringar inom utbildningsområdet efterfrågas och målet bör vara att europeiska universitet skall åter igen finnas bland topp 20 i världen.

Besök konferensens webbplats

Läs Europa 2020

/Tereza Nuaila

 

25 Maj 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information