Preliminära ledamöter Europeiska kommissionen 2010-2015

De senaste veckorna har Europaparlamentet hållit utfrågningar av framtida kommissionärskandidater. Röstningen om Barrosos team förväntas ske i Strasbourg den 9:e februari och om Europaparlamentet godkänner alla kandidater kan de börja arbeta redan påföljande dag.

Här kan du läsa mer om några av kandidaterna.

Johannes Hahn
Regionalpolitik

Den 14 januari utfrågades Hahn av Europaparlamentets utskott för regional utveckling. Hahn visade starkt motstånd till idén att nedvärdera regionalpolitik, det är en stor vikt för Europeisk integrering och vidareutvecklade med att det inte finns andra alternativ än att fortsätta.

Vikten av att regioner diversifierar sin ekonomiska aktivitet samt regionalpolitikens tongivande roll för att få Europa ut ur den nuvarande ekonomiska krisen betonades. Hahn eftersöker större investeringar när det gäller forskning, utbildning, innovation och infrastruktur. Han poängterade även vikten av att fattiga och utomliggande regioner inte lämnas utanför.

Budgeten bör utökas, och processen för bidragsansökningar underlättas. Hahn vill också se mer engagemang av lokala och regionala myndigheter eftersom deras påverkan betyder bättre beslut.

Pressmeddelandet om utfrågningen av Johannes Hahn

Maire Geoghegan-Quinn
Forskning, innovation och vetenskap

Maire Geoghegan-Quinn utfrågades den 13 januari av Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi. Hennes tre största mål som kommissionär är att fullborda det Europeiska forskningsområdet (ERA), fokusera på klimatförändring, energieffektivitet och åldrande befolkning samt skapa en innovativ forskningskultur inom Europa.

Det ska bli lättare för mindre bolag att få medverka i 7:e ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7), samt att forskningsstöd inte endast ska fokuseras på vinstbringande områden. Bättre koordinering av bidrag ska också utföras för att undvika fördubblat forskningsarbete inom Europa. Ett gemensamt EU-patentsystem ska också lösa svårigheten på höga kostnader av immaterialrätt. Investering i fusionskraft samt kärnkraft kommer att fortsätta.

Angående ett forskningsklimat anmärkte Geoghegan-Quinn att det råder brist på forskare i Europa, "Vi måste skapa ett klimat som gör det lättare för forskare att flytta till ett annat medlemsland utan att tänka på arbetsmiljö, pension, rättigheter..." samt ville hon att det ska uppmuntras till att fler kvinnor blir forskare.

Pressmeddelandet om utfrågningen av Máire Georghegan-Quinn

Siim Kallas
Transport

- Modern transport är viktigt för den fria rörligheten i Europa, sade Kallas i utfrågningen av transport och turismutskottet (14:e januari i Bryssel). På agendan ligger fokus på utsläpp, passagerarrättigheter, järnvägsprivatiseringar och användning av kroppsröntgenmaskiner på flygplatser.

Kallas planerar att införa nödvändiga förslag för att möta utsläppsmålen satta till 2020. Samtidigt betonade han vikten av att skapa en balans mellan grön reglering och tillväxt, "det får inte skapas kompromisser som lämnar båda parter missnöjda".

Han instämde uppfattningen om att EU:s interna utsläppshandel (ETS) borde införas på flygplanstrafik och att EU borde ha gemensamma föreskrifter för kroppsröntgenmaskiner. Viktigt är också att det finns fokus på liberaliseringen och harmoniseringen av Europeiska järnvägar. En ny infrastrukturfond är i planeringsstadiet och runt 40% av EU:s transportbudget förväntas att gå till järnvägsektorn.  

Pressmeddelandet om utfrågningen av Siim Kallas

Janez Potočnik
Miljö

Potočniks utfrågning inför Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhetsutskottet ägde rum den 13 januari. Resurseffektivitet, biologisk mångfald, effektivt genomförande och upprätthållandet av nuvarande miljölagar är områden som kommer att prioriteras. Större miljösatsningar med både marknads- och regleringsmetoder behövs. EU-direktiv måste genomföras mer rättvist och med mer fokus på regionala skillnader. Kostsam reglering ska undvikas och Potočniks anser att det är viktigt att betona nödvändigheten av hållbar utveckling och resurseffektivitet.

Målet för biologisk mångfald för 2010 erkändes som ett misslyckande och en ny plan, som lägger större betoning på ekonomiska påfrestningar, kommer tas fram. Nätverket Natura 2000 kommer att byggas ut med mer fokus på den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), gemensamma fiskepolitiken (CFP) och strukturfonder. Direktiv för markområden kommer att utvecklas. REACH-förordningen och den nuvarande ramdirektiv för vatten kommer att genomföras och inte omförhandlas.

Pressmeddelandet om utfrågningen av Janez Potočnik

Vill du veta mer om alla kommissionärskandidater? Besök Europaparlamentets hemsida om utfrågning av kommissionsledamöterna

/Niklas Hjelm Smith

22 Jan 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information