Rapport om genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik

Den 31 mars presenterades en ny rapport från EU-kommissionen, vilken är den första bedömningen av genomförandet av EU:s sammanhållningsprogram för perioden 2007-2013. Rapporten presenteras av Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik och László Andor EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering.

- Rapporten visar att sammanhållningspolitiken är framgångsrik när det gäller att investera i regionerna. Framsteg har gjorts inom viktiga sektorer som forskning, utveckling och innovation dock måste EU-länderna förbättra genomförandet av programmen, säger Johannes Hahn.

Rapporten lyfter fram viktiga och aktuella budskap om strukturfondernas möjligheter att påskynda återhämtningen efter den globala krisen. Den kartlägger investeringsområden där åtgärder måste vidtas för att påskynda urvalet och genomförandet av de projekt som samfinansieras under programperioden 2007-2013. EU-kommissionens rapport grundas på inkomna rapporter från de 27 EU-länderna.

Enligt rapporten har under de tre senaste åren 93 miljarder dvs. 27 % av EU-medlen avsatts till projekt för investering i sysselsättning och tillväxt i EU. Rapporten visar hur väl EU-länderna har anpassat sina program till EU-målen för sysselsättning och tillväxt och kommer att ligga till grund för den framtida debatten om framstegen och utmaningarna i de sammanhållningspolitiska programmen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 2007-2013

/Tereza Nuaila 

05 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information