Viviane Redings nya prioriteringar

Medborgarnas rättigheter och rättvisa är de ämnesområden som Viviane Reding kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap kommer att koncentrera sig på under de kommande fem åren.

Lissabonfördraget är enligt Reding revolutionerande vad gäller rättvisa och rättigheter, områden som är av vikt för unionsmedborgarna. Det nya fördraget ger Europaparlamentet medbestämmande i frågor som berör medborgarna. Något som också är nytt med Lissabonfördraget är att det nu finns en bindande rättighetskatalog för de grundläggande rättigheterna.

Redings första prioritet kommer att vara att stärka medborgarnas rättighet att förflytta sig inom EU och också stärka de processrättsliga rättigheterna för unionsmedborgaren vad gäller till exempel rätt till tolk vid frihetsberövande. Reding kommer att ha ett starkt samarbete med Cecilia Malmström, kommissionär för inrikesfrågor, för att implementera Stockholmsprogrammets riktlinjer för rättvisa och frihet.

Redings andra prioritet är att uppdatera det femtonåriga EU-direktivet om dataskydd i enighet med Lissabonfördragets artikel 16.

Redings tredje prioritet är att ta bort hindren som presenterades i Lamassourerapporten från 2008 och som aktualiseras när unionsmedborgarna förflyttar sig inom EU. I år kommer EU-kommissionen att presentera förslag såsom erkännande av domar inom EU utan att legala avgifter måste utges och underlättande av betalning av fordringar över landsgränser.

Förslaget om val av tillämplig lag vid skilsmässor, även benämnd som Rom III, har blockerats i Rådet sedan 2006 eftersom alla medlemsstater inte är eniga och frågan kräver enhällighet. Viviane Reding kommer därför att förslå systemet med förstärkt samarbete i syfte att bereda en möjlighet för de medlemsstater som är eniga om Rom III.  Reding är övertygad om att andra medlemsstater kommer att ansluta till Rom III vid ett senare tillfälle.

/Tereza Nuaila

23 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information