Är Europa på rätt spår?

Sällskapet Politik och Näringsliv, SPN, anordnade den 23 mars ett seminarium på Europaparlamentet med diskussion om ekonomiska reformer och om Europa är på rätt väg efter den finansiella kris som varit.

EU genomför kraftfulla åtgärder för att undvika framtida kriser. En större samordning och övervakning av medlemsländernas ekonomiska politik har sjösatts genom den så kallade europeiska terminen och med en tillväxt i eurozonen på bara 0,3 % det senaste kvartalet ska vårtoppmötet nu identifiera vilka prioriterade strukturella reformer som ska genomföras. Talare på seminariet var: Göran Färm, Europaparlamentariker (s), Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (m), Wanja Lundby-Wedin, ordförande, LO och Lars-Göran Johansson, Vice VD, Svenskt Näringsliv.

De frågor som diskuterades var: Hur har den ekonomiska krisen påverkat reformbehovet? Hur leder budgetåtstramningar till ökad tillväxt? Finns det en europeisk lösning? Vilka lärdomar kan dras från andra länder inom och utanför Europa?

Enighet bland talarna rådde kring att EU:s budget bör reformeras. Jordbruksstödet kan möjligen inte tas bort men man bör försöka styra om det från att vara stöd för produktion till att vara en sporre för regional utveckling och forskning.

Samtliga medverkande i seminariet betonade vikten av stabilitet i budgetpolitiken som ett måste för att undvika fortsatta kriser. Johansson frågade vem som skulle "gå in och ta bort flaskan innan det spårar ur" . Hökmark konstaterade att om man gör som man gjort så kommer det gå som det har gått, han efterlyste vidsynthet och pekade på behovet av nya lösningar.

Som del av lösningen på problemet argumenterade Lundby-Wedin att en skatt på finansiella transaktioner skulle vara fullständigt rimlig då det idag är en sektor som står helt utan beskattning, särskilt i motsats till arbetssektorn. Här fick hon medhåll av Färm som också betonade vikten av investeringar och poängterade att det inte går att spara sig ur en kris. Hökmark menade dock att det inte skulle vara rätt väg att gå.

Lundby-Wedin framhöll hur parterna på den svenska arbetsmarknaden agerat väl och skapat krisavtal som svar på de påfrestningar som uppkommit efter krisen. Här fick hon också medhåll av Johansson som menade att dessa avtal räddat många jobb.

En stärkt satsning på utbildning ses som en nyckelfråga för deltagarna och utan det kommer knappast en god tillväxt kunna skapas. Detta var också i linje med vad Marie S Arwidson från Skogsindustrierna tryckte på, ökad satsning på forskning och innovation inom skogsindustrin är nödvändigt för att den ska kunna utvecklas. Det tycktes också finnas konsensus kring synen på länderna utanför EU, man måste sluta se med protektionistiska ögon och behandla dom som konkurrenter, de är handelspartner och köpare på samma sätt som vi. Istället bör de ses som potentiella marknader och det är orimligt att hela tiden måla upp exempelvis Kina som ett hot då det är en stor möjlighet.

/Nils Sandberg & Per Stagnell

24 Mar 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information