Första året med Östersjöstrategin

Nu publiceras den första delrapporten om utvecklingsstrategin som under det svenska ordförandeskapet startades för att stärka länderna kring Östersjön.

Rapporten slår fast att samarbetet mellan länderna har varit framgångsrikt inom de fyra fokusområdena, dock främst inom miljö. Framförallt är det redan existerande projekt som i och med strategin påskyndats och fungerar bättre, men även nya projekt har startats. Inom miljöområdet gäller detta bl.a. samarbete mellan jordbruksorganisationer för minskade utsläpp, innovationssamarbete för att minska sjöfartens utsläpp, samt projekt för utveckling av hållbara städer. Inom välfärdsområdet finns både samarbete kring hållbar energiutveckling och projekt som syftar till att kommersialisera lösningar inom hälso - och sjukvårdsforskning. Inom transportområdet finns ett nytt projekt för att koppla samman större städer i området.

Rapporten visar även att det är viktigt med kontinuerlig utvärdering och ständig förnyelse av projekt för att nå målen. Vidare konstateras att ett starkt politiskt samarbete mellan medlemsstaterna är nödvändigt, samt att nya forum kan uppkomma.

Rapporten från EU-kommissionen återfinns här

/ Per Stagnell

31 Jan 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information