Nylansering av den inre marknaden

Agnes Courades Allebeck, chef på enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium presenterade under Europaforum Norra Sverige 2011 den Inre marknadsakten, en nylansering av inre marknaden (IM). IM infördes 1992 för EU:s medlemsländer samt Efta länderna Norge, Liechtenstein och Island. IM hjälper människor, varor, tjänster och kapital att cirkulera fritt inom EU: 500 miljoner konsumenter, 20 miljoner företag, varav 99 procent är småföretag. Under de senaste 15 åren har den inre marknaden stärkt handeln, hjälpt småföretagen att växa och bidragit till att öka EU:s BNP med 2,15 procent. IM driver på tillväxt och sysselsättning genom att främja rörlighet, konkurrenskraft och innovation. Men alla de möjligheter som uppstått när hindren mellan länderna tagits bort utnyttjas inte.

De viktigaste områden i inre marknadsakten är: 

  • Skapandet av ett EU-patent: Immateriella rättigheter är lika viktiga som råvaror eller industrin - 44-75 procent av EU-företagens resurser handlar om dessa. Det är en stor konkurrensfördel för unionen. För EU:s konkurrenskraft är det alltså viktigt att skydda uppfinningar genom patent. För de flesta medlemsstater (Italien och Spanien undantagna) är målet här att utfärda de första enhetliga patenten år 2013.
  • Förenklad offentlig upphandling: De offentliga myndigheternas utgifter står för cirka 18 procent av EU:s BNP vad gäller varor, tjänster och arbeten. Dessa offentliga utgifter är en viktig hävstång för tillväxten. Genom både europeisk och nationell lagstiftning har offentlig upphandling öppnats upp för "lojal konkurrens", vilket medfört att medborgarna erbjuds bättre kvalitet till bättre pris. Kommissionen föreslår att denna rättsliga ram moderniseras för att få en mer balanserad politik som främjar en efterfrågan på varor och tjänster som är miljövänlig, socialt ansvarstagande och innovativ. Den ska göra anbudsförfarandena enklare och flexiblare för myndigheterna och göra att små och medelstora företag får lättare tillträde. 
  • Den digitala agendan: Förtroendet för elektroniska transaktioner måste ovillkorligen stärkas för att en digital inre marknad ska kunna utvecklas som medborgare, företag och förvaltningar kan dra full nytta av. För säker elektronisk kommunikation utan hinder behöver det i EU dels en lagstiftning om ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autensiering inom hela EU, dels en ändring av direktivet om elektronisk signatur.
  • Tjänstesektorn och främjande av standardisering: Tjänstesektorn är motorn för skapandet av nya jobb i Europa: Där tillväxten i EU i genomsnitt var 2,1 procent per år under perioden 1998-2008, hade tjänstesektorn en genomsnittlig tillväxt på 2,8 procent per år. Inom denna sektor ökade sysselsättningen med 2 procent per år, jämfört med 1 procent för ekonomin som helhet. För att göra detta trumfkort ännu starkare föreslår kommissionen att lagstiftningen om Europeiska standardiseringssystemet ändras och utvidgas till tjänstesektorn och att standardiseringsförfarandena görs mer effektiva, ändamålsenliga och omfattande.
  • De arbetande rörlighet på den inre marknaden: År 2009 arbetade 5,8 miljoner européer i en annan medlemsstat, vilket motsvarar 2,5 procent av unionens aktiva befolkning. Ökad rörlighet för kvalificerad arbetskraft skulle göra EU-ekonomin mer konkurrenskraftig. Detta är särskilt angeläget, eftersom många högt kvalificerade arbeten inte kan besättas. De juridiska hinder bör avlägsnas som fortfarande hindrar européer att arbeta där de vill. Vi vill därför modernisera och förenkla reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer, se över reglerade yrken och stärka förtroendet och samarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat genom en europeisk yrkesförteckning. 

Under 2011 lägger EU-kommissionen fram de lagstiftningsförslag som krävs för att genomföra de 12 centrala områdena. I slutet av 2012 ska EU-kommissionen lägga fram sitt program för nästa etapp för lansering av en ny strategi för den inre marknaden, som ska bygga på en modell för smart och hållbar tillväxt för alla, som ett led i Europa 2020-strategin. Övervägandena kommer att inspireras av en stor ekonomisk studie, vars resultat ska göra det möjligt att kartlägga outnyttjade tillväxtnischer samt att peka ut nya hävstänger för tillväxten. 

För att gå till EU-kommissionens hemsida och läsa mer om den inre marknadsakten, klicka här

/MM

01 Nov 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information