Ökad integration på agendan i årets forum för Östersjöstrategin

Den 24-26 oktober anordnades det årliga forumet för Östersjöstrategin i Gdansk. Bland de cirka 700 deltagarna fanns representanter från EU:s institutioner, ministrar från de olika Östersjöländerna samt en stor andel företrädare för näringslivet.

Miljöminister Lena Ek var på plats och talade om behovet av att öka integrationen i regionen och att stärka konkurrenskraften genom en grönare ekonomi, och i en tid av akuta lösningar på akuta problem är EU:s Östersjöstrategi mer relevant än någonsin och vi måste tänka långsiktigt och investera i framtiden.

Debatterna kretsade till stor del kring aktuella frågor om att stärka regionen och Östersjöstrategin i såväl utformning som genomförande. Det fanns en stor samstämmighet kring behoven av att tydliggöra det politiska engagemanget och att kommunicera strategin på ett enhetligt och begripligt sätt. Som ett led i detta framhölls vikten av att nu lägga grunden för en framtida utvärdering av strategins resultat och att tydliggöra strategins mål.

Under Europaforum antogs ett positionspapper inför EU-kommissionens kommande revidering av Östersjöstrategin och Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum Norra Sverige, var på plats i Gdansk för att överlämna detta. Positionspapperet lyfter fram ett antal punkter som är viktiga för det framtida samarbetet, men enligt Erik Bergkvist är det framför allt två saker som är viktiga för att Östersjöstrategin ska bli framgångsrik, det är att både lokal och regional nivå involveras samt att ryska federationen också involveras i detta arbete.

Hemsidan för årligt forum för Östersjöstrategin hittar ni här

Europaforum Norra Sveriges positionspapper hittar ni här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

02 Nov 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information