TEN-T forum

Den 30 mars hölls TEN-T forum på Regionkommittén, där träffades politiker, tjänstemän och akademiker och diskuterade den aktuella revideringen av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Forumet diskuterade betydelsen av EU:s transportpolitik kopplat till ekonomisk, social och territoriell utveckling samt till stärkt regional konkurrenskraft. Överlag ses godstransporterna som de allra viktigaste för EU:s framtida konkurrenskraft, satsningar på stamnätet för att kunna bygga bort flaskhalsar prioriteras. För att kunna hantera miljöproblemen kan s k multimodala transportnoder (en transportknutpunkt som knyter samman flera transportmedel) vara lösningen. En bättre koppling från sjötransport till järnväg belystes särskilt.

Nya lösningar för finansiering behövs, privata finansiärer blir viktiga för att kunna fortsätta infrastrukturprojekt. Ett nytt alternativ som diskuterades är projektobligationer som förväntas stimulera investeringar.

För att EU:s konkurrenskraft ska förbättras behöver perifera regioner få extra stöd för att kunna utveckla sina transportnät. Om de inte får det så finns risken att de blir ännu mer otillgängliga och på så sätt inte kan utvecklas. I juli väntas förslaget från EU-kommissionen om vilka 30 europeiska transportprojekt som kommer TEN-T-klassas och där med bli berättigade till EU-anslag.

Se minnesanteckningar från forumet

Tidigare nyheter om transport:

2011-03-29 Framtidens transportpolitik

2011-03-03 För Botniska korridoren i Bryssel

2011-03-02 EU vill locka investeringar i infrastruktur

2011-02-10 Prioriteras

/Nils Sandberg

 

31 Mar 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information