2013 Budget

EU:s finansministrar träffades i Bryssel den 13 november för att diskutera budget för 2013. 

 

Mötet sammanföll med att deadline för EU-parlamentets och ministerrådets förlikningskommitté gick ut. Förlikningskommittén hade fått den otacksamma uppgiften att förhandla fram en kompromiss mellan rådets och EU-parlamentets olika syn på EU:s budget för 2013 samt ett tillägg till 2012 års budget. Just tillägget till 2012 års budget har varit en av många stötestenar som förhindrat en överenskommelse i och med att EU-parlamentet satt ett ultimatum för antagande av tillägget för att börja förhandlingar om 2013 års budget. Tilläggsförslaget kommer ursprungligen från EU-kommissionen och omfattar extra anslag på 9 miljarder Euro för att möta åtaganden som EU redan beslutat om.

 

I och med att förhandlingarna i förlikningskommittén strandade är det nu upp till EU-kommissionen att ta fram och presentera ett helt nytt budgetförslag till rådet och EU-parlamentet. En av anledningarna till motsättningarna i årets budgetförhandlingar är att insatserna är högre än vanligt. Om parterna i trialogen (EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska rådet) inte kommer överens om budget för 2013 kan det påverka förhandlingarna inför EU:s långtidsbudget mellan 2014-2020. Om en överenskommelse saknas innan årsskiftet överförs dagens budgetnivåer automatiskt till nästa år tills dess att en ny överenskommelse är på plats men framförallt EU-parlamentet är rädd att EU kommer behöva ställa in utbetalningar i flera viktiga program.

Rådet diskuterade också en skatt på finansiella transaktioner (FTT) som flera länder förespråkar, dock inte Sverige och frågan om en gemensam banktillsyn i Europa. Enligt förslaget skulle den gemensamma banktillsynen övervakas av en finansinspektion underställd Europeiska Centralbanken (ECB). Eftersom Sverige inte är med i valutaunionen har regeringen ställt sig kritisk till detta då man inte skulle få lika stort inflytande som Euroländerna. 

/Johan Leymann 

19 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information