Connecting the Baltic Sea Region Sustainable transport Matching ecology and economy

120530 Désirée Oen_webbSeminariet Connecting the Baltic Sea Region: Sustainable transport - Matching ecology and economy, som North Sweden anordnade den 30 maj tillsammans med medlemmarna i informal Baltic Sea Group (iBSG), lockade 150 åhörare. Seminariet fokuserade på hållbara transporter, viktiga transportkorridorer i Östersjöregionen, samt på förslaget för det framtida transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och de möjligheter Connecting Europe Facility (CEF) ger regionen.

CEF, eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har en budget på 50 miljarder euro som ska förbättra EU:s transport- och energinät samt digitala nät. Syftet är att länka samman Europa genom att åtgärda flaskhalsar och felande länkar i transportinfrastrukturen och bidra till en grönare europeisk ekonomi genom att främja förnyelsebar energi, renare transporter och höghastighetsinternet.

Under seminariet talade representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentariker och representanter från en rad lyckade projekt inom Östersjöområdet. Désirée Oen, ansvarig för TEN-T och medlem i EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas kabinett, inledde seminariet med att framhålla att EU-kommissionens förslag till TEN-T är en riktig infrastrukturplan med främsta fokus på att skapa mervärde för EU. Motorways of the Sea (MoS) lyftes också fram och Jose Laranjeiro Anselmo, Generaldirektoratet för transport och rörlighet, påpekade att MoS är en viktig del av TEN-T som kompletterar järnvägsnätet och binder samman EU. Botniska korridoren nämnde Anselmo som ett särskilt gott exempel på hur Östersjöregionen knyts samman mellan hav och land.

Vidare berättade Europaparlamentariker Göran Färm (S) om förhandlingarna kring EU:s nya långtidsbudget för 2014-2020 och CEF.  Förhandlingssituationen är minst sagt svår när det kommer till långtidsbudgeten, med medlemsländer som dels vill behålla storleken på sammanhållningspolitiken som den är, dels vill behålla omfattningen på jordbrukspolitiken och dels vill skära ned samtliga budgetposter, sade Färm. Han framhöll även att det krävs nya investeringar i EU och att CEF är mycket viktig för att uppnå målen i Europa 2020-strategin. Projektobligationer kan vara en lösning för att locka till investeringar i exempelvis infrastruktur.

Under den avslutande delen av seminariet lyftes utvalda transportprojekt från Östersjöregionen fram. Däribland presenterades gröna transportkorridorer som ett sätt att stärka EU:s konkurrenskraft och skapa nya hållbara lösningar, där Bothnian Green Logistic Corridor som löper längs Norrlandskusten, togs upp som ett exempel av Jerker Sjögren, projektledare för Closer. Dessutom togs visionen om att skapa en STRING-region (South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography) för att driva utvecklingen av en korridor för grön tillväxt i norra Europa upp. Även möjligheten att knyta samman Oslo, Göteborg och Köpenhamn med höghastighetståg för att öka rörligheten och skapa en "Scandinavian 8 Million City" presenterades.

Mikael Janson från North Sweden avslutade med att påpeka att det inte bara handlar om att knyta Östersjön till Europa och världen runtom som sagts många gånger under seminariet, utan lika mycket om att knyta Europa och världen runtom till Östersjön och alla de rikedomar våra områden erbjuder.

PowerPoint presentationer från seminariet finns här:
TEN-T and MoS 2012 and beyond, Jose Laranjeiro Anselmo
Green corridors as a forerunner of sustainability, Jerker Sjögren
STRING Case South West Baltic, Jacob Vestergaard
The Scandinavian 8 million city, Floire Nathanael Daub

/Joel Larsson och Hanna Högberg

04 Jun 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information