Enklare regler när direktiven om offentlig upphandling moderniseras

120411 offentligupphandlingEU-kommissionen antog i april 2011 Inremarknadsakten, ett handlingsprogram med tolv punkter som ska stärka den inre marknaden. EU:s ram för offentlig upphandling är en av punkterna som specificerades i handlingsprogrammet och arbetet med att se över och modernisera direktiven är nu i full gång.

Det nuvarande direktiven om offentlig upphandling antogs 2004 men anses av EU-kommissionen vara i behov av att moderniseras med enklare regler och mindre byråkrati. I december 2011 presenterade EU-kommissionen ett förslag till reform av direktivet med syfte att förenkla reglerna och göra dem mer flexibla samt ge små och medelstora företag större möjlighet att delta i offentlig upphandling. Reformen ska även göra den offentliga upphandlingen mer kvalitetsinriktad genom sociala och miljömässiga kriterier.

Åsa Westlund (S) som är ansvarig för betänkandet från Europaparlamentets miljöutskott, säger att det är viktigt att den som vill ställa högre krav på hållbarhet i sina upphandlingar ska få rätt att göra det. EU har som mål att skapa en hållbar tillväxt och då bör den offentliga upphandlingen vara ett verktyg för det.

Ett komplement till reformen av direktivet om offentlig upphandling presenterades av EU-kommissionen den 21 mars 2012, med inriktning mot den externa upphandlingspolitiken. Det föreslagna initiativet syftar till att göra marknaden för offentlig upphandling mer rättvis och ge incitament till EU:s handelspartners att öppna upp sina marknader för europeiska företag.

Efter att ha passerat Europaparlamentet och ministerrådet väntas förslagen antas i slutet av 2012, för att träda i kraft 2013-2014.

EU-kommissionens förslag till direktiv om offentlig upphandling

Läs pressmeddelandet för förslaget om direktivet om offentlig upphandling

EU-kommissionens förslag om extern upphandlingspolitik [Eng]

Läs pressmeddelandet om förslaget till extern upphandlingspolitik

/Joel Larsson och Hanna Högberg

04 Apr 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information