EU-kommissionen vill att Sverige sänker ingångslönerna

Den 30 maj presenterade EU-kommissionen sina rekommendationer för varje medlemslands ekonomiska politik, som syftar till att öka den finansiella stabiliteten, stärka tillväxten och skapa arbetstillfällen i hela EU. Rekommendationerna ligger sedan till grund för medlemsländernas budgetåtgärder och strukturreformer. Medlemsländer som inte följer rekommendationerna efter att Europeiska rådet fattat beslut om detta, vilket sker i slutet av juni, riskerar att dömas till böter.

För Sveriges del rekommenderar EU-kommissionen, bland annat, till en översyn av anställningsskyddslagstiftningen, krogmomssänkningen samt sänkta ingångslöner, vilket ska förbättra arbetsmarknaden för unga människor och svaga grupper.

Utöver de landsspecifika rekommendationerna har EU-kommissionen publicerat resultaten av de fördjupade granskningar som inleddes tidigare i år för tolv medlemsländer som anses befinna sig i farozonen för makroekonomiska obalanser. Bland dessa återfinns Sverige som enligt EU-kommissionen måste åtgärda och övervaka utvecklingen av, bland annat, den privata sektorns skuldsättning.

Läs mer om EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer här

04 Jun 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information