Kulturell strategi som ska generera jobb

EU-kommissionen lanserar en ny kulturell och kreativ strategi som ska leda till arbete och tillväxt inom den kulturella sektorn. Den nya strategin ämnar öka konkurrenskraften och exporten inom den kulturella och kreativa sektorn som sysselsätter upp till 7-8 miljoner människor och utgör 3.3-4.5% av EU:s totala BNP.  

Den kulturella och kreativa sektorn utgörs av olika organisationer och företag inom design, kulturarv, hantverk, film, musik och festivalarrangemang, arkitektur, bildkonst, film, televison och radio. De främsta utmaningarna som sektorn ställs inför är de globaliseringsrelaterade problem som uppkommit när kulturindustrin blivit mer och mer digitaliserad. Andra utmaningar är den tillgången till finansiering, samt den höga fragmenteringen av marknaden längs de kulturella och språkliga linjerna.  

Öka integreringen mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå

Kommissionen framför krav på åtgärder som kan främja den kulturella och kreativa industrin. Detta förutsätter ett mer integrerat deltagande av alla aktörer från den lokala nivån upp till den regionala, nationella och europeiska nivån. De framtagna åtgärderna är inriktade på att öka tillgången på finansiering och tillgången till internationella marknader, kompetensutveckling, framtagandet av nya affärmodeller och en förbättring av affärsrelationerna med andra sektorer.

Finansieras genom sammanhållningsfonderna samt EU-programmet "Creative Europe"

Strategin återfinns i Kommissionens policydokument,"Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU". Den syftar till att stärka samarbetet mellan olika policyområden, främst kultur, utbildning, industri, turism, ekonomi, stadsplanering och regional utveckling. Det finansiella stödet till den kulturella och kreativa sektorn kommer att gå under EU-programmet "Creative Europe" genom en föreslagen budget på 1.8 miljarder euro mellan 2014-2020, samt genom sammanhållningsfonderna.  

Creative Europe

Läs mer om Kommissionens policydokument
Läs mer om EU-programmet "Creative Europe"
Läs mer om policy-handboken för kultur och regional utveckling

 

/Eleanor Cooper

24 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information