NSPA-möte med kommissionen

Träff mellan NSPA och Normunds Popens, vice generaldirektör på Kommissionens DG Regio

Kopplat till Europaforum Norra Sverige i Bryssel samlades även företrädare för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i form av den så kallade "15-gruppen", som är NSPA:s styrgrupp bestående av en politiker, en tjänsteman från hemmaplan och en direktör per de fem regionkontoren för North och Mid Sweden, North och East Finland samt North Norway.

121129 - NSPA och Normunds Popens

Dagen före Europaforum, den 27 november, träffade gruppen vice generaldirektören på EU-Kommissionens Regionala enhet, Normunds Popens, för en diskussion om Kommissionens förslag för budgeten och strukturfonderna och de pågående förhandlingarna samt det underlag för förhandlingarna om de nationella partnerskapsöverenskommelserna som i början av november presenterades av Kommissionen. Övre Norrland representerades politiskt av Eva-May Karlsson, Region Västerbotten.

Budskapet från Kommissionen är tydligt. Den föreslagna extra budgetposten för våra glesbefolkade områden i norra Sverige och Norra samt Östra Finland förutsätter också utökad samverkan inom NSPA-området. Kommissionens underlag för partnerskapsöverenskommelserna som skall styra utformningen av de kommande strukturfondsprogrammen lyfter också inom ramen för en framgångsrik Östersjöstrategi särskilt fram det framväxande samarbetet som finns mellan de nordliga delarna av Sverige, Finland och Norge och behovet av ett fördjupat sådant samarbete inom hela Barentsregionen, såsom NSPA men också mot Nordvästra Ryssland.

Popens välkomnade också avslutningsvis en fortsatt nära dialog under det kommande årets arbete kring formandet av de nya programmen på regional nivå.

/MJ

05 Dec 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information