Ny handbok om Europa 2020 strategin

Regionkommittén har lanserat en handbok om Europa 2020 strategin. Handboken är framtagen mot bakgrund av Regionkommitténs yttrande om vikten av lokala och regionala instansers medverkande för att uppfylla EU2020 strategin. 

Handboken innehåller information om Europa 2020 strategin, exempel på hur man på lokal nivå arbetar med den och hur arbetet med strategin kan kommuniceras till medborgarna. Vidare behandlas nätverk och hur en stad eller region kan utveckla sitt nätverk för att maximera sin utvecklingspotential.

Syftet med handboken är att informera om den strategiska potentialen som EU 2020 strategin har på lokal och regional nivå och ge vägledning och stöd till regioner att nätverka i Europa och övriga världen, samt information om tillgänglig finansiering. Nya sammanhållnings- och strukturfonds bestämmelser är inriktade på att hjälpa regionerna uppfylla målen i EU 2020.

Fakta om EU 2020 strategin:

EU 2020 strategin är EU:s primära plan för att skapa tillväxt och stimulera den europeiska ekonomin. EU vill uppnå smart, hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, vilka är ledorden i Eu 2020 strategin. Vidare är strategin uppdelad i fem fokusområden, sysselsättning, utbildning, forskning och innovation, socialt inkluderande och klimat/energi, med syfte att konkret betona prioriterade områden.

Läs mer om handboken här

Läs mer om Europa 2020 strategin här

/Gabriel Henderson

29 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information