Nytt fördjupat förhandlingsbud om EU:s budget

I slutet av oktober kom ordförandelandet Cypern med sitt underlag för de, är det tänkt, slutgiltiga förhandlingarna om EU:s Långtidsbudget 2014-2020 inför det extra toppmöte som lagts in om det den 22-23 november. Den 13 november presenterades ett justerat och fördjupat förhandlingsunderlag från Ministerrådets ordförande, von Rompuy, som behandlats på det allmänna rådsmötet 16/11 och 20/11 där ländernas EU-ministrar och motsvarande träffades för att diskutera det som sedan avgörs på toppmötet med statsöverhuvudena den 22-23/11.

Om det blir ett avgörande hänger förstås på om det går att enas länderna emellan utifrån det förhandlingsunderlag som nu lagts fram efter de sonderingar av ländernas ståndpunkter som skett under de senaste veckorna. Därefter sker förhandlingar mellan Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen, så kallade "Trialoger", för att kunna nå ett gemensamt slutgiltigt förslag. Europaparlamentet har inte egentlig makt över budgeten och dess siffror i sig, men väl möjlighet att lägga veto mot hela förslaget från Ministerrådet.  

Här följer en sammanfattning av förhandlingsförslaget och på följande länk finns därtill en "State of Play" kring förhandlingsläget inför toppmötet:  Mikael Janson om ödestimman för EU:s långstidsbudget.
(Även länk nedan.) 

25 miljarder till i neddragning på tidigare 50 miljarder
Cyperns förhandlingsbud innebar en minskning om 50 miljarder Euro på budgeten för sju-årsperioden jämfört med Kommissionens liggande förslag med avisering om mer minskningar. I det som nu kommit har också extra neddragningar gjorts som summerar till runt 75 miljarder Euro, det vill säga i storleksordningen 7,5% neddragning på totalutgifterna, bland annat för att kunna finansiera att Kommissionens förslag om en EU-skatt på finansiella transaktioner skjuts på framtiden, avhängig de utredningar som pågår efter att 11 av de 27 medlemsländerna sagt sig vara positiva till en sådan skatt och fått igenom att frågan därför skall utredas mer ingående.

Förslaget som nu kommit innebär en del justeringar av de ingående budgettitlarnas angivna belopp samt även att de olika budgetposterna under dessa titlar i stora delar specificerats.

Mer neddragningar på sammanhållningspolitiken
Sammantaget innebär det för sammanhållningspolitiken en ytterligare minskning till att motsvara c:a 9% på totalen. Mest neddragning sker på de så kallade övergångsregionerna som föreslås få 25% mindre mot Kommissionens förslag, att jämföra med de mer utvecklade regionerna som alla Sveriges regioner tillhör som minskas med runt 10%. Strukturfonderna till de fattigaste regionerna stannar på runt 4% i minskning. En relativt stor post för Sverige är fonderna inom det territoriella samarbetet, Interreg, som i det nya förslaget delvis återställs mot Cyperns förslag, så att neddragningen blir runt 16% istället för tidigare föreslagna 25% och därmed en viss höjning mot innevarande programperiod. Vad gäller den särskilda allokering som därtill finns för EU:s yttre randområden och de glesbefolkade nordliga områdena i Sverige och Finland, så kvarstår den med en viss avrundning oförändrad mot Kommissionens förslag, summerande till 925 miljoner Euro eller motsvarande 20 Euro per invånare i dessa områden.

Gungor och karuseller i övriga neddragningar mot tidigare
Även landsbygds- och jordbruksområdet har i detta förslag nu berörts av en något större osthyvel motsvarande runt 5-6% i minskning mot Kommissionens förslag, medan Cypern ville stanna vid 2%. Därtill har Cyperns föreslagna neddragning om 30% på infrastruktursatsningarna inom Connecting Europe Facility (CEF) krympts till en minskning motsvarande 10% och likaså höjs budgetpotten för bland annat forsknings- och utbildningsfonderna (Horizon 2020 respektive Erasmus) till strax under det Kommissionen hade i sitt ursprungsförslag, även om det ännu inte går att utläsa den exakta fördelningen mellan de olika budgetposterna som samlats under den rubriken. Överlag finns det omfördelningar mellan posterna som måste beaktas för exakta jämförelser skall vara möjliga mellan de olika förslagen.

Ökade rabatter på EU-avgiften för alla utom Sverige
Det som avslutningsvis kan noteras är att Storbritannien nu föreslås få behålla hela sin nuvarande rabatt på EU-avgiften och att medan såväl Tyskland som Holland får en viss ökning på sina rabatter mot tidigare förslag så får Sverige en ytterligare bantade rabatt mot den sänkning EU-kommissionen föreslagit (minskad från 350 miljoner Euro till 325 miljoner per år att jämföra med dagens i runda tal 600 miljoner Euro i rabatt på den egentliga EU-avgiften).

/Mikael Janson

Läs om EU-ministrarnas behandling av förslaget på Allmänna Rådet 

Läs "State of Play" med analys och personliga bedömningar av läget inför toppmötet 

Läs om det Cypriotiska förslaget för budgeten med länkar till tidigare "State of Play"  

14 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information