SKL-yttrande om sammanhållningspolitiken

Den 15 juni antog Sveriges Kommuner och Landstings styrelse (SKL) ett yttrande gällande genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige för perioden 2014-2020. Det är mot bakgrund av EU-kommissionens förslag till förordningar rörande fonderna inom den "gemensamma strategiska ramen" (CSF) som SKL lämnar ett yttrande över organisationsstrukturen för fondernas genomförande i Sverige.

SKL:s yttrande berör främst organisationsstrukturen gällande, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskerifonden samt EU-kommissionens underlag rörande CSF och "Code of conduct". Sammanfattningsvis behandlar yttrandet till stor del de problem som implementeringen i Sverige kan medföra och vad SKL anser gällande detta.

SKL vill bland annat att:

  • Programskrivning för strukturfonderna ägs eller samägs av de   
    regionalt utvecklingsansvariga organen
  • En enda förvaltande myndighet inrättas för regional- och  
    socialfonden
  • De regionala strukturfondspartnerskapen ges ett fondsamordnande
    uppdrag som möjliggör flerfondsinsatser
  • Övervakningskommittéer inrättas för varje regionalt program

Läs SKL:s yttrande här

Läs Kommissionens förslag till EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020

/Gabriel Henderson

27 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information