Youth on the move

Mer än två år efter antagandet av Europa 2020-strategins "Youth on the Move" kommer Regionkommittén hålla en konferens kring utvärderandet av ungdomsarbetslöshetsinitiativet i Europa den 13 december. Konferensen utgör den första i en rad olika evenemang anordnat av Regionkommittén för utvärdering av olika Europa 2020-initiativ fram till år 2014.

Europa 2020 strategins "Youth on the Move" lanserades under 2010 och omfattar en rad olika policyområden inom utbildning och arbete för unga i Europa.  Programmet ämnar minska den höga ungdomsarbetslösheten i Europa samt att öka ungdomars sysselsättningsgrad genom smart och hållbar tillväxt för alla. Som del av EU:s mål för att öka sysselsättningsgraden till 75 % för unionens befolkning i arbetsför ålder (20-64 år), ska följande mål realiseras:

  • Utbildning ska bli mer relevant utifrån ungdomars behov
  • Fler ska uppmuntras till att dra nytta av EU:s bidrag för studier och kompetensutbildning utomlands
  • EU-länder ska uppmuntras till att förenkla övergången från utbildning till arbete för ungdomar

För att möjliggöra Regionkommitténs utvärdering av "Youth on the Move", har Europa 2020 Monitoring Platform lanserat en undersökning som ska användas av lokala- och regional EU-kontor. Där ges möjligheten att dela erfarenheter kring framgångsrika projekt inriktad på ungdomar i de egna valkretsarna. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i den fjärde Regionskommitténs "Monitoring Report on Europe 2020" i oktober och under konferensen i december.

Klicka här för mer information och för att ladda ner enkäten

move-in-europe

/Eleanor Cooper

08 Okt 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information