10 hinder mot små och medelstora företag

Efter ett samråd med 1000 europeiska små och medelstora företag har kommissionen kommit fram till en lista över de 10 EU-lagar som innebär störst börda för små och medelstora företag och som hindrar utvecklingen av dessa företag. Syftet med samrådet var att identifiera de regleringar som hindrar tillväxt och skapandet av nya jobb, det ska ligga till grund för avvägningen om åtgärder behöver införas.

I samrådet framkom följande regleringar som de största hindren för små och medelstora företag

 • REACH - registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier
 • VAT - Mervärdesskatt 
 • Paketet för allmän produktsäkerhet och marknadskontroll
 • Erkännande av yrkeskvalifikationer 
 • Transport av avfall - avfallsramlagstiftningen 
 • Arbetsmarknadsrelaterad lagstiftning 
 • Dataskydd 
 • Arbetstid 
 • Färdskrivare vid vägtransporter 
 • Rutiner för offentlig upphandling
 • Moderniserad tullkodex

Kommissionen har identifierat små och medelstora företag som viktiga för tillväxten i EU då dessa företag sysselsätter två tredjedelar av Europas arbetskraft och står  för 85% av alla nya jobb som skapas i Europa. Kommissionen vill därför se över vilka åtgärder som kan vidtas för att åtgärda hindren mot utvecklingen. Mot vissa av dessa problem har kommissionen redan vidtagit åtgärder.

Arbetet sker via programmet Regulatory Fitness and Performance (REFIT)som lanserades i december 2012 och syftar till att avlägsna hindren för företag att ta del av den inre marknaden. Kommissionen har poängterat vikten av de regleringar som finns men att det också är viktigt med EU-lagstiftningen inte hindrar företag från att växa.

Läs mer om resultatet av Kommissionens samråd http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-188_en.htm?locale=en

/ Niklas Johansson

20 Mar 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information