Arktis en het fråga i EU

Intresset för Arktis ökar på flera håll i världen inte minst i EU. Framförallt med bakgrund av områdets ekonomiska möjligheter och de risker som en exploatering medför för  det känsliga ekosystemet. Europas norra regioner uppmärksammas som en viktig part i utvecklingen av EU:s strategier för Arktis, på grund av den geografiska närheten. Strategin innebär bland annat finansieringsmöjligheter för arktisk forskning i norra Sverige.

I juli 2012 formulerade EU sitt fortsatta engagemang för Arktis genom meddelade från Europeiska kommissionen och EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Arktis är utsatt för stark klimatpåverkan som leder till ett tillbakadragande av havsisen, vilken också öppnar upp för ekonomiska möjligheter inom sjöfart, gruvdrift och energiutvinning. Enligt meddelandet riskerar dessa möjligheter tillsammans med teknisk utveckling inom industrierna att bidra till att Arktis ekosystem kan komma att utsättas för starkare hot. EU betonar i meddelandet vikten av försiktighet och hållbara lösningar, då Arktis kan drabbas hårt om man inte kan leva upp till de högt ställda miljökraven.

Kommissionen och rådet framhåller i meddelandet att utökade kunskaper är viktigt för att motverka hoten mot Arktis. Sedan 2008 har EU bidragit med 200 miljoner euro till arktisk forskning och föreslår i meddelandet att engagemanget ska fortsätta under nästa programperiod 2014 - 2020, inom ramprogrammet för forskning och innovation; Horizon 2020. Som en del av utformningen av det kommande programmet har Norra periferiprogrammet inlett en förstudie för att identifiera de kunskapsluckor som finns inom den Arktiska forskningen. Projektet är ett samarbete som koordineras av Lapplands förbund med deltagare från Sverige, Norge, Island och Grönland. Region Västerbotten samordnar det svenska deltagandet i förstudien.

Det geografiska läget gör norra Sverige och närliggande regioner till viktiga parter i EU:s Arktiska engagemang. Ett bevis på det var när en av de ansvariga på Kommissionen för arbetet med en arktisk strategi, Ramon Van Barneveld, medverkade på det seminarium som North Sweden arrangerade i Bryssel med NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) i samband med Open Days i oktober. Som North Sweden har skrivit om tidigare så har Europeiska kommissionen också föreslagit en förändrad programgeografi för de transnationella programmen där Norra periferiprogrammet inkluderas med Arktis och byter namn till "Arctic and North", vilket markerar norra Europas betydelse för EU:s arktiska strategi.

/Niklas Johansson

Läs Kommissionens meddelande om den arktiska strategin.

Läs om de föreslagna förändringarna i Norra periferiprogrammet 

23 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information