Debattartikel om regionalt stöd av Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit en debattartikel 24 april, om vikten av att regionalt stöd inte ska bestämas utifrån nationell tillväxtprogram, istället vill SKL att en större del av stödet fördelas utifrån regionala prioriteringar.

Knape skriver "Stödet är med andra ord en viktig del i arbetet för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan vårt lands olika delar. Det ger Sverige och EU större möjlighet att konkurrera på det internationella planet".

EU vill att tillväxt skapas underifrån och därför bör också fördelningen av stöd ske på så lokal nivå som möjligt. Det är den lokala och regionala nivån som omsätter politiken i praktiken skriver Knape.

Artikeln finns publicerad på SKLs hemsida

/ Eric Lundvall

30 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information