Från program till projekt konferens

Under konferensen "Från program till projekt - Sektorsprogrammens betydelse för regional utveckling"  19-20 mars, samlades 170 svenska tjänstemän från lokal och regional nivå i Bryssel. Konferens anordnades av North Sweden tillsammans med nätverket Svereg, d v s de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor. Femton representanter från Västerbotten och Norrbotten deltog under två inspirerande och intensiva dagar.

130320 g fullt webb

Det är den femte konferensen i rad och temat för detta år var EU:s nya sektorsprogram och deras betydelse för regional utveckling. Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att utveckla Europa inom olika områden, såsom forskning och innovation, utbildning, sociala innovationer och energi.

Första dagen tillägnades de nya sektorsprogrammen för 2014-2020 med intressanta talare från bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet samt European Regions Research and Innovation Network. Under dagen presenterades de olika förslagen till förändringar inom de olika sektorsprogrammen inför den nya programperioden 2014-2020, hur sektorsprogrammen ska bidra till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, den lokala och regionala nivåns koppling till programmen samt synergier mellan sammanhållningspolitiken och sektorsprogrammen.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med de svenska Europaparlamentarikerna Jens Nilsson (s),Kent Johansson (c), Gunnar Hökmark (m) och Olle Schmidt (Fp), om vad de anser vara  EU:s utmaningar med fokus på den ekonomiska krisens effekter på EU-samarbetet med en ökande nationalism samt vikten av tillväxtfrämjande åtgärder för framtiden.

svereg mep webb

Dag två inleddes med parallella seminarier om Forskning och Innovation, Utbildning respektive Social Innovation.

North Sweden arrangerade seminarium om forskning och Innovation

North Sweden var medarrangör till seminariet om forskning och innovation med fokus på det kommande forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020, "Hur kan regioner jobba med forskning och innovation?". Mikael Janson, North Sweden, var moderator tillsammans med Olle Jonäng, Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel. Glädjande nog var intresset stort för vårt eget seminarium som lockade 60 deltagare och det var därmed det mest besökta under konferensen.

Från North Sweden-området deltog också Ander Oe Johansson från ProcessITinnovations för att beskriva ett sätta att samverka mellan olika aktörer och fonder för att skapa innovation som ger också ekonomisk lyftkraft. ProcessITinnovations är ett samarbete mellan universiteten, näringslivet och ett antal kommuner med flera i Norrbotten och Västerbotten som precis har tilldelats projektmedel på runt 100 miljoner Euro från EU.

Under seminariet gavs en bakgrund till Horizon 2020, som är en del av EU:s Innovationsunion, som ska förbättra de grundläggande villkoren och tillgången till finansiering för forskning och innovation, så att innovativa idéer kan omvandlas till produkter och tjänster som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Horizon 2020 är motorn för att nå målen i Europa 2020, menar Charlotte Andersdotter från EU-kommissionen.

130320 north sweden deltagare svereg

Dan André, Vinnova i Bryssel, berättade om vad Horizon 2020 är samt skillnader mot pågående forskningsprogrammet FP7, där han påpekade att utmaningarna inte kan lösas av ett enskilt företag, universitet eller enskilda nationer utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv och forskning. Horizon 2020 ligger just nu på förhandlingsbordet och Hanna Stenegren, politisk sakkunnig hos Europaparlamentariker Kent Johansson (c) i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, menade att utfallet av de parallella budgetförhandlingarna i EU kommer att påverka vilka områden som får pengar där en minskning skulle kunna innebära att man måste ta bort någon av de prioriterade kunskaps- och innovationsgrupper (KIC).

130320 Anders OE Johansson webbMagnus Härviden, forskningsråd på Sveriges ständiga representation vid EU, såg optimistiskt på att nå en överenskommelse i förhandlingarna för ramprogrammet, men menade att det fanns skillnader mellan rådets och Europarlamentets positioner som behöver överbryggas.

Under seminariet deltog även Susanne Hammarström som berättade om hur Västra Götalandsregionen arbetar med FoI frågor och Smart specialisering samt om processen att ta fram en ny en ny tillväxtstrategi för ökat deltagande i forskningsprogrammen. Anders Oe Johansson från ProcessIT Innovation var seminariets "Best practice"-exempel. Han berättade om hur ProcessIT Innovations arbetar för att tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

/Martha Bahta

20 Mar 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information