Hållbara städer

Verktyget Referensram för europeiska hållbara städer (RFSC) är ämnat att stödja europeiska städer och kommuner i strävan mot integrerad och hållbar utveckling. Det består av en digital plattform som möjliggör samverkan och dialog mellan städer inom och utanför Europa. Verktyget ska också fungera som en kanal att informera om fördelarna med den integrerande och hållbara utvecklingen.

Tillgången till verktyget är kostnadsfritt men kräver att staden registrerar sig för tjänsten. Därefter kan politiker, planerare, projektledare, intressenter och även medborgare använda det till att ta del av andra städers framgångar och finna lösningar på sina egna problem. Diskussionerna mellan städerna sker på generell nivå men ska kunna appliceras på städernas unika behov.

Upprättandet av verktyget är en metod att genomföra EU:s långsiktiga vision om utvecklingen av hållbara städer. Förändringar i ekonomiska och sociala aspekter så väl som i klimatet tvingar städer och kommuner att arbeta mot att bli mer långsiktigt hållbara. Visionen innehåller ett förhållningsätt där både horisontell och vertikala bredd är väsentliga för att trygga framtidens stadsmiljöer. Det horisontella perspektivet syftar till att inkludera flera politiska områden som normalt inte tas till hänsyn vid stadsplanering. Det vertikala perspektivet innebär att inkludera aktörer från både lokal, regional och nationell nivå i arbetet, då de är beroende av varandra för att uppnå bästa resultat för stadsmiljöerna. Verktygen är byggda kring ekonomisk och social utveckling så väl som utveckling av miljö och styrmedel. Konkret inkluderar redskapet områden så som bostäder, grönområden, transporter och arbetslöshet bland unga.

Inom initiativet för Green Citys ingår även utmärkelsen The European Green Capital Award som uppmärksammar en huvudstad som strävar efter högt satta mål för hållbar utveckling. 2010 tilldelades Stockholm utmärkelsen med bedömningen att staden tagit ett hetsperspektiv på den hållbara utvecklingen och inspirerat andra städer att sträva mot hållbar utveckling genom internationella konferenser, seminarier och utställningar.

Läs mer om EU:s visioner för hållbar utveckling av stadsmiljöer

Läs mer om verktyget

/ Niklas Johansson

20 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information