Långtidsbudgeten röstad om

Europaparlamentets budgetutskott godkände den 14 november EU:s budget för 2014, som är den första årsbudgeten under den nya programperioden 2014-2020. Det banade väg för ett godkännande av hela långtidsbudgeten, MFF, för programperioden 2014-2020 vid Europaparlamentets session den 19 november i Strasbourg.

Långtidsbudgeten 2014-2020

Europaparlamentet och Ministerrådet nådde en politisk överenskommelse om den fleråriga budgetramen, MFF (Multiannual Financial Framework), i slutet av juni. Europaparlamentet beslöt dock att inte omedelbart rösta om den, eftersom det efter debatt i Europaparlamentet kopplades till ett antal krav som måste uppfyllas först. I och med att Ministerrådet inte enligt parlamentet uppfyllt de kraven, bland annat kopplat till budgeten för 2013 respektive 2014, har omröstningarna om långtidsbudgeten för 2014-2020 skjutits upp under hösten i avvaktan på fortsatta förhandlingar, så kallade triloger, mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommission.

Efter ett oräkneligt antal förhandlingsmöten kunde parterna enas om MFF:en och därmed också öppna för beslut om alla kopplade regleringar för de olika budgetposterna. Långtidsbudgeten röstades igenom i Strasbourg den 19 november med siffrorna 537 för, 126 emot och 19 nedlagda röster och skall därtill formellt konfirmeras av Ministerrådet. 

2014 års budget

Förhandlingarna om 2014 års budget pågick in i det sista med en 16 timmar lång slutförhandling om att från Europaparlamentets sida få medlemsländerna att acceptera omfördelningar för att under den kommande programperioden tidigarelägga satsningar inom sysselsättning, forskning och innovation, gränsförvaltning och humanitärt bistånd i bland annat spåren av flyktingkatastrofen i Lampedusa, med början redan 2014. I Ministerrådet accepterades i slutvändan sådana justeringar, för att därmed efter två års förhandlingar, före årsskiftet 2013/2014, kunna slutföra den kompromiss som uppnåtts om hela budgetpaketet 2014-2020, även om Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Danmark i det sista valde att ställa sig utanför genom att rösta nej.

Ledamöterna i parlamentet såg också till att EU kommer att kompensera de drabbade för de katastrofala översvämningar och torka som skett under 2013 och att Medlemsländerna skall skjuta till budgetmedel för innevarande års åtaganden, det sista året för denna programperiod, så att ett befarat underskott inte förs över in i den nya programperioden.

Budgetjusteringarna

Budgetramarna som helhet över hela programperioden kvarstår i princip oförändrade mot det som Ministerrådet beslutade om i februari och därmed minskar EU:s budget i reala termer för första gången någonsin, i storleksordningen 40 miljarder Euro mindre jämfört med innevarande period, till totalt 960 miljarder Euro för sjuårsperioden, även om uppjusteringar av de tidigare redovisade beloppen sker när siffrorna som utgått från 2011 års värde justeras till dagens priser.

Parlamentets viktigaste prioriteringar, som säkrades i MFF-avtalet i juni, omfattar flexibilitet att kunna flytta obetalda medel mellan åren i budgetperioden. Den överenskommelse som gjordes i juni ger också stor flexibilitet till att flytta utbetalningar både mellan år och mellan olika kategorier av utgifter. Denna flexibilitet är nödvändig, från Europaparlamentets budgetutskott perspektiv, för att säkerställa att EU:s budgetmedel används där de bäst behövs, särskilt som de årliga EU-budgetarna kommer att minska, så att alla pengar verkligen används och inte en budgetpost visar överskott utan möjlighet att omfördela till delar som visar underskott.

En annan viktig fråga för parlamentet var att införa en översynsklausul i den fleråriga budgetramen som kommer att ge nästa Europaparlament och EU-kommission möjlighet att under 2016 göra en översyn för att ha ett ord med i laget om budgeten, vilket de annars inte skulle haft möjlighet till eftersom den nya programperiodsbudgeten kommer att täcka hela nästa mandatperiod, både för Europaparlamentet och för EU-kommissionen. Det Litauiska ordförandeskapet för Ministerrådet har också pressats på att presentera en plan för en arbetsgrupp för att se över EU:s möjligheter till egen finansiering vid sidan av de nationella medlemsavgifterna.

Läs Mikael Jansons "State of Play" inför besluten om långtidsbudgeten

Europaparlamentets pressmeddelande

/FI, MJ

20 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information