Mineral strategi

Det pågår flera projekteringar i Sverige som kommer att leda till större mineralproduktion och fler gruvor under de närmsta åren. Förutom arbetstillfällen innebär det också utmaningar för samhället vilket bemöts i den nya strategin som presenterades av näringsministern, Annie Lööf under en presskonferens 21 februari.

Visionen är att Genom ett långsiktigt hållbart användande av landets mineralresurser, i samklang med miljö-, natur- och kulturvärden, skapas tillväxt i hela landet och Sverige förstärker sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. Visionen formuleras i första hand på den kommande 10-årsperioden, med långsiktig målbild upp till 30 år. Regeringen identifierar fem strategiska områden som bedöms vara av särskild vikt:

  1. En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar
  2. Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt
  3. Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt
  4. En innovativ gruv- och mineralnäring med en excellent kunskapsbas
  5. En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv gruv- och mineralnäring

En rad åtgärdspunkter pekas ut för implementeringen, bl a:

- Ett nationellt Mineralforum upprättas som ska bistå aktörer som är delaktiga och berörda av gruvnäringens expansion. Det ska ledas av Näringsdepartementet och svara för uppföljning och implementeringen av strategin.

- Tillväxtverket ges uppdraget att inrätta och genomföra ett nationellt program för stöd vid planering av stora investeringar från näringslivet, detta som ett led i att främja samhällsutveckling och regional tillväxt. 

- Länsstyrelsen i Norrbottens län ges i uppdrag att leda ett arbete för att ta fram en vägledning för samråd och kommunikation mellan ren- och gruvnäring under tillståndsprocesser för prospektering och brytning. Länsstyrelsen i Norrbottens län ges därtill i uppdrag att driva ett pilotprojekt under 2013 för att undersöka hur en översiktlig plan som omfattar flera kommuner kan utarbetas i syfte att ge stöd till kommunerna i Norrbotten i deras detaljplanearbete. Uppdraget ska genomföras i samråd med länets kommuner.

- För att öka gruv- och mineralnäringens resurseffektivitet ges SGU i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket och med stöd av gruv- och återvinningsbranscherna genomföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotentialen för olika metall- och mineraltillgångar i Sverige kopplat till det totala försörjningsbehovet för hela Europa.

- För att ytterligare stimulera forskning och innovation inom gruv- och mineralforskningsområdet ges Vinnova i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet genomföra en ämnesöversikt omfattande bl a kartläggning för att identifiera satsningar på återvinning och substitution samt Sveriges styrkeområden och utmaningar i ett internationellt perspektiv. 

- I syfte att trygga näringens och regionernas behov inom kompetensförsörjningsområdet ges aktörerna med ansvar för de regionala kompetensplattformarna i berörda län i uppdrag att utarbeta en plan för hur man enskilt och gemensamt kan möta gruv- och mineralnäringens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov i respektive region. 

Åtgärderna kommer att sjösättas löpande och har tilldelats 50 miljoner kronor för dess genomförande. 

EU-kommissionen presenterade 2011 ett meddelande om råvaror och marknader för basproduktioner. Där uppmuntras medlemsländerna att ta fram nationella strategier för att genomföra de europeiska målen. Sverige står för en stor del av Europas mineralproduktion och utgör en viktig part för att genomföra dessa mål. Exempelvis står Sverige för 90% av EU:s totala produktion av järnmalm, genom mineralproduktionen i Norr- och Västerbotten.

För mer information, kontakta Mona Mansour

Läs mer om mineralstrategin här

/ Mona Mansour, Eric Lundvall & Niklas Johansson

26 Feb 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information