Näringslivschefer från Norrbotten på besök i Bryssel

Den 4-6 november har North Sweden och Bryssel haft besök av näringslivscheferna från de 14 kommunerna i Norrbotten. Näringslivscheferna har under sitt studiebesök i Bryssel fått presentationer av representanter från North Sweden, VINNOVA, EU-kommissionens 3 olika generaldirektorat för regionalpolitik, näringsliv samt sysselsättning och Business Sweden.

Efter en genomgång av hur North Sweden arbetar med frågor som rör norra Sverige i EU av Mikael Janson fick besökarna från Norrbotten en presentation av Dan Andrée från VINNOVA:s Brysselkontor. Dan Andrée pratade om hur EU:s kommande forsknings- och innovationspolitik inom Horizon 2020 programmet kan skapa möjligheter för företagen i norra Sverige. Norra Sverige ligger i topp när det gäller innovation inom EU och universiteten i Luleå och Umeå har nära samarbeten med näringslivet gällande innovation.

131106Näringslivs

Tisdagen ägnades åt fyra olika presentationer från tre olika generaldirektorat och en från Business Sweden. Ann-Kerstin Myleus från generaldirektoratet för regionalpolitik pratade om hur EU:s struktur- och investeringsfonder används inom EU och vad de gör för att utveckla småföretagandet i EU. Ett ämne som diskuterades på mötet med Myleus var glesbygdsbonusen som norra Sverige har blivit tilldelade i extra stöd från EU och vad bonusen den kan användas till för projekt. Det extra stödet ska främst användas till att stärka konkurrenskraften i små- och medelstora företag samt, inom forskning och innovation samt att utveckla och få bort flaskhalsarna i för regionen viktig infrastruktur. Näst på agendan var ett möte med en representant från EU-kommissionens generaldirekorat för näringsliv som pratade om hur EU-kommissionen jobbar med turismfrågor. Fokus under mötet låg på vilket stöd det finns för att utveckla regionens existerande turismpolitik. Norra Sverige har turistprodukter som inte finns på många andra platser i världen som t.ex. ishotellet i Jukkasjärvi och möjligheten med att se norrsken. Till Kiruna går det direktflyg fem, sex gånger per vinter från Japan med turister som kommer för att ta del av norrskensfenomenet och besöka ishotellet bland annat. 

Efter lunchen på tisdagen pratade Roland Bladh, Progamme Manager på generaldirektoratet för sysselsättning, om hur Norrbotten kan jobba med socialfonden som ett verktyg för kompetensutveckling på regional nivå. Gruppen skickade med synpunkter om att den regionala nivån inte haft möjlighet att ge sina synpunkter i framtagandet av det nationella socialfondsprogrammet för nästa programperiod 2014-2020 och att man önskat mer insyn under arbetets gång.  

Dagens sista möte var med Emil Akander från Business Sweden som presenterade för gruppen från Norrbotten om hur Norrbotten kan växa på den internationella marknaden. Akander pratade även om hur de på Business Sweden jobbar i EU och vilka tjänster inom finansiering och upphandling de erbjuder för svenska företag.

Besök på COSME
Efter två produktiva dagar väntade en sista presentation av representanter på generaldirektoratet för näringsliv. Där fick gruppen en genomgång av hur COSME-programmet (programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) kommer att fungera i EU för perioden 2014-2020. Under mötet fick besökarna från Norrbotten presentationer om hur EU jobbar med att främja entreprenörskap i EU-länderna och vad de gör för att minska den administrativa bördan för små- och medelstora företag. Magnus Gislev från enheten för råvaror, metaller, mineral och skogsindustri pratade om de olika initiativ som EU-kommissionen gör för att främja utvecklingen av främst naturresurser. Han pratade vidare om EU:s strävan om att vara världsledande inom dessa fält och att norra Sverige är en viktig del i detta med sin långa erfarenhet, stora kunskap och tillgång till naturresurser av hög kvalité. Gruppen hade många frågor till Gislev angående användande av naturresurser och hur de påverkar norra Sverige ifråga om återvinning och nyexploatering bland annat.

Stephanie Mitchell, biträdande chef på enheten för entreprenörskap, pratade framförallt om vad EU gör för att främja entreprenörskapen och att skapa en gemensam kultur för entreprenörskap inom EU. Hon presenterade även EU:s Erasmus+ program och att EU-kommissionen precis hade initierat en granskning av skillnaderna i att starta företag i EU-länderna och att EU-kommissionen vill minska administrationen som är relaterat med processen av att starta företag i medlemsländerna. Näringslivschefernas besök i Bryssel avslutades med en presentation om hur EU arbetar med att stödja små- och medelstora företag och vilka finansiella institutioner det är som har ansvar för utlåningen av medel till företagen i respektive land.

Vi tackar näringslivscheferna från Norrbotten för ett mycket trevliga och lärorika dagar och önskar dem gärna välkomna åter.

/Filip Ingelström

06 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information