Norra Sverige med i EIP råvaror

Innovationspartnerskapet för råvaror - Övre Norrland är representerat av flera aktörer när EU-kommissionen presenterade arbetsgrupperna som ska leda programmet.

Med i styrgruppen för innovationspartnerskapet för råvaror finns Sveriges miljöminister Lena Ek samt LKAB:s vd Lars Erik Aaro och Göran Bäckblom - också från LKAB - som kommer arbeta i styrgruppens så kallade "sherpagrupp". Dessutom kommer Luleå tekniska universitet vara representerat genom professor Per Weihed som sitter med i arbetsgrupp 1 och 3. Mats Sundgren från Swerea Mefos kommer arbeta i arbetsgrupp 3.

I januari 2013 inleds arbetet med den strategiska genomförandeplan (SIP) som tagits fram av bland andra EU-kommissionen för innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Syftet med innovationspartnerskapet för råvaror är att uppmuntra och stimulera till innovation längs med hela värdekedjan i råvaruframställningen. Det långsiktiga målet för EU är att kunna säkra tillgången till råmaterial. Partnerskapet kommer föra samman medlemsstaterna med företag, ideella organisationer och forskare för att utveckla gemensamma strategier, samla kapital och personalresurser samt att säkerställa genomförandet och spridningen av innovativa lösningar inom Europa.

Fokus på konkreta och genomförbara mål
För att skynda på processen har EU tagit fram en rad konkreta mål som ska vara uppfyllda till 2020.

  • Att starta 10 innovativa pilotprojekt (t.ex. demonstrationsanläggningar) för prospektering, utvinning, bearbetning, insamling och återvinning,
  • Ta fram substitut till råvaror med knapp tillgång,
  • Ökad effektivitet i återanvändningen och återvinning av värdefulla råvaror från avfall, speciellt då utvinning av råvaran orsakar negativ miljöpåverkan,
  • Skapa ett nätverk för forskning och utbildning i hållbar gruvdrift,
  • Skapa en europeisk standard för statistiska instrument som används till undersökning av resurser och en geologisk 3-D karta,
  • En europeisk strategi för arbetet i multilaterala organisationer och bilaterala förbindelser, till exempel med USA, Japan och Australien i de områden som omfattas av partnerskapet,

I ramverket till det föreslagna innovationspartnerskapet ingår även en studie som leds av den nederländska forskningsorganisationen TNO som ska identifiera pilotanläggningar och innovativa teknologier inom råmaterialområdet. Studien ska presenteras i mitten av 2013.

Läs mer om partnerskapet och arbetsgrupperna här

Kontakta Mona Mansour om du vill veta mer

/Mona Mansour

09 Jan 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information