NSPA forum

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) där Norrbotten och Västerbotten ingår tillsammans med regionerna i norra Finland och Norge anordnar forum för utbyte av idéer och bästa metoder och för att definiera gemensamma mål för framtiden. Årets forum är förlagt till Oulu och sker under 21-22 maj.

NSPA-logga-puffOulu-forumet kommer att fokusera på NSPA:s roll i implementeringen av olika EU-initiativ under kommande programperiod 2014-2020. Målet är att sammanföra aktörer från NSPA-området så väl som EU-institutioner för att diskutera hur initiativ så som gränssamarbetet och smart specialisering kan användas som verktyg för att på bästa sätt ta vara på NSPA:s potential och överkomma de utmaningar som regionen möter.

Mer information om NSPA-forumet kommer inom kort.

För mer information kontakta Mikael Janson.

/ Niklas Johansson

03 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information