Nya samråd är nya möjligheter att påverka

EU:s samråd är en möjlighet för alla som berörs av EU:s politik att påverka den, innan den fastslagits. Just nu finns nya samråd inom bland annat jordbruk och landsbygdsutveckling, folkhälsa, konsumentfrågor etc. Ta chansen att ge dina synpunkter på den framtida utformningen av EU:s politik.

Jordbruk och landsbygdsutveckling
Där är två nya samråd inom jordbruk- och landsbygdsutveckling. Det första handlar om en översyn av Poseiprogrammet och det andra samrådet handlar om utkastet till en gruppundantagsförordning för jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbruksområden.

Posei är EU:s program för att främja regional utveckling i de yttersta randområdena. EU-kommissionen vill med samrådet samla åsikter om hur väl programmet uppnått målen med att stärka konkurrenskraften, uppnått en hållbar förvaltning av naturresurser och en balanserad utveckling i de yttre områdena inom EU. Utifrån de inkomna åsikterna kommer EU-kommissionen besluta om Poseiprogrammet behöver ändras eller om det kan behållas i sin nuvarande form.

Utkast till en gruppundantagsförordning för jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområden. Pågår t.o.m. 19 november 2013

Samrådet som rör utkastet till en gruppundantagsförordning för jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområden är ett samrådom reglerna för statligt stöd i jordbrukssektorn. EU-kommissionen vill få in synpunkter på utkastet till den nya gruppundantagsförordningen. I det nya utkastet läggs fokus på tydligare regler, minskad administration och förändringar som gör att förordningen överensstämmer bättre med kommande regler.

Utkast till en gruppundantagsförordning för jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområden. Pågår t.o.m. 19 november 2013

Folkhälsa
Inom folkhälsa vill EU-kommissionen ha synpunkter på de riktlinjer som gällt de senaste fem åren inom de pediatriska prövningsprogrammen. Alla EU-medborgare och organisationer kan lämna åsikter och synpunkter.

Kommissionens riktlinjer för de pediatriska prövningsprogrammens format och innehåll. Pågår t.o.m. 3 januari 2014. 

Miljö
Inom miljö området vill EU-kommissionen ha in åsikter om ett kvantitativt minskningsmål för marint avfall samt en grön handlingsplan för små- och medelstora företag (SMF).

Syftet med samrådet om ett kvantitativt minskningsmål för marint avfall är att kommissionen ska förstå intressenternas syn på en rad åtgärder och policys som kan vidtas för att ta itu med problemet med marint avfall. Resultaten av samrådet kommer att användas som en del av grunden för att formulera ett EU-omfattande kvantitativt mål för minskning av marint avfall.

Fastställande av ett kvantitativt minskningsmål för marint avfall. Pågår t.o.m. 18 december 2013

Genom samrådet om en grön handlingsplan för SMF vill kommissionen samla in åsikter och idéer om de mest effektiva stödåtgärderna för små- och medelstora företag inom alla branscher. Målet är att de ska bli mer resurseffektiva och sälja miljövänliga produkter och tjänster. Det är också intressant för kommissionen att få in åsikter om vilka aktörer som är bäst lämpade att hjälpa små och medelstora företag i den processen.

Grön handlingsplan för små och medelstora företag. Pågår t.o.m. 12 december 2013 

Inre marknad
Samrådet som rör EU:s inre marknad handlar om konceptet "crowd funding". Det vill säga direkt finansiering av individer, företag eller andra organisationer till ett specifikt projekt. Med detta publika samråd vill EU samla in åsikter från alla som har åsikter eller synpunkter angående crowd funding. Detta görs med syfte av hur EU kan hjälpa till att främja crowd funding som alternativ finansieringsmöjlighet. Crowd funding har många lovande fördelar som går i linje med EU-kommissionens mål om fler framtida jobb.

Gräsrotsfinansiering i EU- vad kan EU göra? Pågår t.o.m. 31 december 2013.

Konsumentfrågor
EU-kommissionens direktorat för konsumentskyddsrättigheter har ett samråd för att samla in synpunkter på hur förordningen om konsumentskyddssamarbete (2006/2004/EG) har fungerat sen den trädde i kraft. En oberoende utvärdering om förordningen gjordes 2012 som kom fram till att förordningen underlättar tillsynen och gynnar konsumenter, företag och myndigheter. Det här samrådet är nästa steg i översynen av förordningen och ska samla in aktörernas synpunkter på hur man kan ändra förordningen så att den skyddar konsumenternas ekonomiska intressen i EU på ett bättre och effektivare sätt.

Samråd om översynen av förordningen om konsumentskyddssamarbete. Pågår t.o.m. 31 januari 2014  

/Jennie Larsson och Filip Ingelström

22 Okt 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information