Nyårshälsning 2013

Nyårshälsning från oss alla till er alla!

EU:s budgetpaket är levererade och North Sweden European Office får nytt liv efter årsskiftet. Mikael Janson skickar en jul- och nyårshälsning från oss alla på North Sweden till er alla i Norr- och Västerbotten om vad EU:s beslut nu betyder och vad det nya året bär med sig för vår del.

Budgetpaketen levererade lagom till jul

EU har så, i sista stund, levererat det som levereras skall före årsskiftet. Som så ofta. Det finns en lite orättvis bild av att EU aldrig når resultat. Tvärtom brukar EU leverera när det gäller. Kanske lite för sent, kanske lite för lite, kanske lite för nödbett. Men, under hot om sammanbrott, långbänk och kollaps, så når man ändå en samlad kompromiss som kanske inte är den bästa för varje part, men det bästa som är rimligt möjligt att nå med 28 länders regeringar, 500 miljoner invånare i runt 400 regioner, ett direktvalt Europaparlament och en indirektvald EU-kommission, en stingslig omvärld i övrigt samt myriader av olika allmänna, specifika och affärsintressen att ta hänsyn till i den avancerade diskussions-, förhandlings- och balansdemokrati som är EU. Ett resultat att bygga vidare på i den stegvisa process som också är en del av det som är EU.

Så är det med hela det budgetpaket för de kommande sju åren som nu beslutats om. Det finns ännu detaljer att lösa ut och det finns följdbeslut som måste fattas och detaljregleringar att formulera. Men budgetpaketet som under två och ett halvt intensiva år diskuterats, förhandlats och bokstavligen manglats paragraf för paragraf i de tusentals regleringar som det handlar om med många och långa timmars möten och stundtals tuffa tag har nu ändå landat. Nu är det "bara" resten kvar, på nationell nivå och i förhandlingarna mellan nationell nivå och EU-kommissionen för de kommande nationella programmen.

För våra områden i Norrbotten och Västerbotten får väl utfallet i det stora hela anses vara gott. Vi har fått en extra "gleshetsbonus", som står för över hälften av de regionalfondsmedel som tilldelas programområdet Övre Norrland. Därtill den i princip enda post i hela förhandlingsspelet som utökades istället för att som för allt annat minskas jämfört med Kommissionens förslag. Sammantaget går regionen i tilldelningen från EU i stort plus-minus noll mot innevarande programperiod, även om regeringen valt att hålla inne 15% till en nationell pott. I en budget som skurits ned i övrigt, får det anses som rätt bra.

Vi kan utifrån de förändringar som gjordes under förhandlingarna fortsatt göra insatser inom informationsteknologi och infrastruktur, vilket var på väg att stoppas. Rentav har vi fått in en särskild paragraf i EU:s lagstiftningspaket för strukturfonderna om att våra områden, "Northern Sparsely Populated Regions", skall investera i just detta utöver satsningar på innovation, småföretagande och koldioxidminskande åtgärder. Vi har fått med Botniska Korridoren med Norrbotniabanan och anslutande förbindelser på EU:s kartor som ett av EU:s prioriterade stråk att satsa på, rentav av EU-kommissionen uttalat som en av EU:s viktigaste saknade länkar. Därtill, för att här nämna något ytterligare, kan också konstateras att skogsfrågor och andra för oss relevanta forskningsområden också finns lite tydligare med i EU:s forskningspolitik, som inte var fallet när förhandlingarna startade.

Jag skriver "vi", för vi från North Sweden har, tillsammans förstås med alla involverade aktörer i regionen, nationellt och på EU-nivå, berett marken för detta. Många gånger som den regionala samordnande aktören på EU-arenan. Det är inget som görs av sig självt. Det är viktigt att komma ihåg inför fortsatta förhandlingar och förberedelserna för kommande programperioder. Det är lika viktigt att ha med gentemot den nationella svenska nivån i det som EU nu satt ned foten i. Det är något att fortsätta bita tag i direkt efter årsskiftet. För svenskt vidkommande ser januari ut att bli en intensiv period för att slutförhandla den partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen, som styr de nationella programmen.

Medan programmen på EU-nivå börjat rulla igång, så dröjer det med andra ord på nationell nivå. Vi kan nu dock kosta på oss att i alla fall ta lite julledigt med dessa av EU levererade beslutspaketen med oss i bagaget.

God fortsättning och ett Gott Nytt North Sweden 2014

Även North Sweden European Office har av sina huvudmän fått ett beslutspaket som innebär ett liv också efter årsskiftet, då även vi på North Sweden haft årsskiftet som en dead-line. Parallellt med allt annat har ett internt arbete pågått för hur en fortsättning skall se ut med en rad utredningar och diskussioner om olika tänkbara alternativ. Det har varit positiva och konstruktiva diskussioner.

Alla nuvarande huvudmän har varit väldigt tydliga med att de vill fortsätta stödja verksamheten och därför har ett nytt samarbetsavtal nu blivit påskrivet mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Landstingen i Norr- och Västerbotten, Kommunförbundet Norrbotten, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet samt Handelskamrarna respektive Företagarna i de båda länen. Därtill fortsätter Länsstyrelsen i Västerbotten att ge sitt stöd. Det tar vi som ett gott betyg och en sporre att fortsätta leverera. North Sweden finns ju inte för vår egen skull, utan för att leverera mervärden för våra regionala aktörer.

Det blir nu ett nytt projekt på tre år, 2014-2016, med en uttalad ambition om en fortsättning. Tanken med den lite kortare projekttiden är att komma mer i fas med EU:s cykler, så att brytpunkten sker under EU:s programperiod och inte som denna gång samtidigt med att det EU-relaterade arbetet går in i sin mest intensiva fas i slutet av en programperiod och inför en ny.

Uppdraget för North Sweden är också fortsatt tydligt: Att arbeta med de långsiktiga policyfrågor som har betydelse för Övre Norrlands möjligheter till en positiv regional utveckling i det som påverkas av EU och kan få stöd från EU. Mot den bakgrunden har också med bred samsyn bestämts att North Sweden, efter 15 år i mer eller mindre sin nuvarande form, skall bli fullt ut Brysselbaserat. North Swedens mervärde för hemmaaktörerna, som under dessa år blivit duktigare på att integrera det hemmarelaterade EU-arbetet i de egna organisationerna utifrån de egna utvecklingsstrategierna, så som det också bör fungera, är att vara länken till EU med en sammanhållen effektiv organisation.

Det är i grunden ingen skillnad mot idag, eftersom det är utpekade politikområden vi var och en på North Sweden arbetar utifrån för att serva hela vår region, inte geografisk indelning, och därmed är det den som har sakkunskapen som skall hålla kontakten hemåt och på EU-arenan inom de områdena, oavsett var stationeringen råkar vara. Med tanke på att vi pratar om geografiskt stora regioner, så handlar det om att fortsätta hitta bra arbetsformer för att finnas där vi behöver finnas och nå våra mål om att vara tillgängliga och göra nytta via alla de möjliga kommunikationskanaler som finns samt förstås också fysiskt på plats när det behövs. Det kommer även fortsättningsvis närmast alltid att vara någon eller flera av oss fyra, som verksamheten är dimensionerad för, hemma i regionen, som den resande organisation vi är. Däremot kommer vi inte, lika lite som idag, alltid att kunna vara överallt jämt. Det är det stående dilemmat för en liten organisation som är inne i allt, eller i alla fall väldigt mycket av det som har med regional utveckling att göra, men organisatoriskt utanför alla med syfte att för den skull serva alla. Det är viktigt med väl fungerande effektiva kontaktytor för att föra frågor vidare utifrån var de över tid hör bäst hör hemma i nära samspel mellan regionens aktörer och North Sweden.

North Sweden är och skall vara ett stöd och förlängd arm in i EU och tillbaka, eller som vi brukar säga; arbeta för att regionen skall vara på toppen av Europa och mitt i EU. Bryssel är allt mer EU:s demokratiska torg. Baksidan med det är att det är svårt att följa och fullt ut förstå från distans, även för den som arbetar med EU-specifika frågor. Det finns en tydlig trend mot att mer och mer av det som sker i EU passerar via Brysselarenan, också i de allt fler processer som har direkt koppling till våra regioners utvecklingsmöjligheter, tillsammans med eller, beroende på hur man ser det, i konkurrens mot, andra. Därtill i ett allt högre tempo. Men väl på plats, är det väldigt öppet, lättillgängligt och enkelt att komma in i nätverk och träffa relevanta aktörer och få kunskap om vad som är på gång av vikt att föra tillbaka till proffsen på hemmaplan och tillbaka från dem in i processerna på EU-nivå. Det är som vilket kommunfullmäktige som helst, att ju tidigare i processen man kommer in, ju lättare att göra skillnad. Skall vi bevaka, påverka och kunna förmedla relevant information hemåt, helt enkelt vara regionens ögon, öron, näsa och mun i EU, krävs närvaron på plats där det händer när det händer.

Det ligger med andra ord ett nytt spännande år framför oss med en blandning av gammalt och nytt. Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan. Vi är öppna för alla förslag och synpunkter och tips och idéer som gör att vi kan spetsa oss ännu mer och ge nytta för ert arbete, till ytterst gagn för alla medborgare i våra regioner. Så tveka inte att se till att vi håller kontakten med er.

Från oss alla, till er alla; En Riktigt God Jul och ett Riktigt Gott Nytt År!

110615 Mikael M Janson

/Mikael Janson

18 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information