Överenskommelse om den fleråriga budgetenramen

På toppmötet fredagen den 8 februari 2013, enades stats och regeringscheferna till slut om den fleråriga budgetramen (MFF). Efter ett mer än 24 timmar långt möte presenterade Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, och kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, överenskommelsen.

I överenskommelsen enades om taket på de samlade utgifterna till 960 miljarder Euro, vilket innebär en minskning om 100 miljoner Euro i förhållande till kommissionens förslag. Det innebär även en minsking jämfört med nuvarande budgetperiod där taket ligger på 977 miljarder Euro, minskningen motsvarar 6%. Denna sänkning av utgifter är unik då tidigare budgetramar ökat EU:s utgifter i förhållande till de tidigare.

Den flerårliga budgetramen reglerar även EU:s inkomster och hur mycket varje land betalar i medlemsavgift. Sveriges avgift har minskat och ligger nu på 32 miljarder kronor, som jämförelse låg den år 2012 på 32,5 miljarder kronor. I förhandlingarna beslutades även att Sverige behåller 80% av rabatten på medlemsavgiften.

Sammanhållningspolitiken som utgör den näst största posten i de totala utgifterna för budgetramen, näst efter jordbrukspolitiken, har minskats med ungefär 4% i förhållande till kommissionens förslag. För Sammanhållningspolitiken innebär det en tilldelning om 325 miljarder euro vilket är en minskning även i förhållande till föregående budgetperiod där 347 miljarder var tilldelat, motsvarande 11%. Användningen av dessa medel ska enligt Europeiska rådet präglas av solidaritet genom att de mer utsatta regionerna ska få en större andel än i tidigare budgetperiod.

Utgifterna för Jordbrukspolitiken ligger i den nya budgeten på 373 miljarder Euro vilket motsvarar 39% av de totala utgifterna i de nya budgetramarna. Det innebär en minskning med 11,3% från föregående budgetram då summan var 420 miljoner Euro. Det är också och en minskning jämfört med kommissionens förslag på motsvarande 4%. Förutom minskning ska jordbrukspolitiken även genomgå en översyn med syftet att uppnå rättvisare fördelning mellan medlemsländerna och göra den bättre lämpad för ett hållbart samhälle, enligt Europeiska rådets sammanfattning av överenskommelsen.

EU-kommissionen hade föreslagit en ökning av medlen för territoriellt sammarbete med 23%, denna ökning finns inte med i överenskommelsen vilket innebär att utgifterna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare period. Överenskommelsen bevarar även den regel som hindrar öar som är högre än 150m över från att motta dessa medel. Förslag har framförts på att ta bort denna regel vilket hade missgynnat Sveriges gränsregioner då fler skulle ha möjlighet att dela på medlen.

Ett av de områden som sett störts minskningar under förhandlingarna är infrastruktursatsningarna i Connecting Europe Facility (CEF). EU-kommissionen hade föreslagit satsningar på 50 miljarder Euro men i överenskommelsen slutade summan på 29,3, varav 23,2 miljarder går till transportprojekt (inklusive 10 miljarder från sammanhållningsfonden), 5,1 miljarder till energiinfrastruktur och 1 miljard till telekommunikationer. För Ten-T innebär överenskommelsen en ökning med 5,2 miljarder jämfört med föregående budgetperiod.

Vid det förra topmötet förhandlades det fram en extra bonus för de områden som är glest befolkade, vilket omfattar Norr- och Västerbotten. Med överenskommelsen har denna bonus ökat och innebär 30 Euro per invånare i regionen, jämfört med 20 Euro i kommissionens förslag.

Innan den flerårliga budgetramen kan träda i kraft måste den godkännas av EU-parlamentet. Det sker via samtyckes-proceduren vilket innebär att EU-parlamentet inte har möjlighet att förslå ändringar utan enbart ta ställning till budgetförslaget i sin helhet. De resolutioner som parlamentet tidigare antagit om budetramen förespråkar högre utgiftstak och ligger långt ifrån överenskommelsen.

Om parlamentet godkänner överenskommelsen om den fleråriga budgetramen så ligger den till grund för de årliga budgetförhandlingarna mellan 2014 och 2020. De flerårliga budgetramarna infördes 1988 för att underlätta förhandlingarna i den årliga budgeten, som ofta blev försenade och påverkade genomförandet av de planerade programmen och återbetalningen till medlemsländerna. Beslutet innehåller både ett tak för EU:s samlade utgifter och ett tak för de olika budgetposterna. North Sweden kommer att bevaka de fortsatta förhandlingarna.

Läs Mikael Jansons "State of Play" för budgetresultatet vid EU-toppmötet

Läs mer i Europeiska rådets sammanfattning av överenskommelsen

Läs mer om överenskommelsen på regeringens hemsida

Läs North Swedens nyhet om hur FoI påverkas av EU:s nya budget

/Niklas Johansson

12 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information