Parlamentet tar strid för den fleråriga budgetramen

Onsdagen den 13 mars röstade Europaparlamentet om sin position till Ministerrådets överenskommelse om den fleråriga budgetramen 7-8 februari. Parlamentet tog ställning genom att rösta om ett ställningstagande som förberetts av representanter för partigrupperna. Ställningstagandet som fick ett brett stöd i voteringen förkastar rådets överenskommelse.  Parlamentet vill därmed gå in i omfattande förhandlingar med rådet och kommissionen om budgetramen för åren 2014 - 2020.

Parlamentet är med ställningstagandet kritiskt mot rådets överenskommelse och beskyller den för att vara en överenskommelse mellan nationalstater som saknar ett europeiskt perspektiv. Den tar inte heller hänsyn till parlamentets tidigare uttalanden vilket de bedömer som odemokratiskt. Parlamentets ställningstagande uppmanar till nya förhandlingar där de inkluderas på ett tidigt stadium. Många av parlamentariker kritiserar bristen på insyn i beslutsprocessen och beklagar att deras handlingsutrymme begränsas då rådet lägger fram ett färdigt dokument med bestämda utgiftsposter. Ställningstagandet poängterar att de fortsatta förhandlingarna ska genomsyras av principen att ingenting är överenskommet förrän allt är överenskommet.

Av parlamentets 754 ledamöter stöds ståndpunkten av 507 ledamöter. 161 röstade emot och hade hellre godkänt den överenskommelse som medlemstaterna slutit, främst medlemmar i de mindre europaskeptiska partigrupperna EFD - i vilken bland annat de engelska konservativa ingår - och ECR. De försökte även få stöd för ett ändringsförslag där de formuleringar i ståndpunkten som förkastar rådets överenskommelse skulle strykas. De ändringsförslagen med argumentation om budgetdisciplin och behovet av en budgetram som respekterar de nedskärningar som nationalstaterna tvingas göra, röstades dock ned.

Europaparlamentets ståndpunkt kommer att utgöra det förhandlingsmandat som ligger till grund för parlamentets förhandlingar med Ministerrådet som förväntas starta nästa vecka. Båda parterna, parlamentet och Rådet, hoppas att en överenskommelse ska kunna slutas rätt så omgående. Med ställningstagandet i botten kan parlamentet för sin del komma att kunna godkänna de utgiftsnivåer som medlemstaterna fastställt, men inom de ramarna se till att i förhandlingarna prioritera andra mål. Parlamentet vill bland annat ha större flexibilitet att flytta medel mellan olika utgiftsposter och budgetår, att budgetramen ska ses över efter halva perioden och inrätta en skatt på finansiella transaktioner som ska förse EU med egna medel, som inte finansieras av medlemstaterna. 

Läs den ståndpunkt som parlamentet antagit inför förhandlingarna

Läs Mikael Jansons State of Play om resultatet av Rådets förhandlingar 7-8 februari och vägen framåt

/ Niklas Johansson

18 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information