Planeringstermin 2014

Den 13 november gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande om vad de bedömer vara EU:s viktigaste utmaningar och prioriteringar för återhämtningen av Europas ekonomi, inför EU:s planeringstermin för år 2014. Framförallt fortsätter EU-kommissionen med att lyfta fram behovet av fortsatta åtgärder för ekonomisk återhämtning samt insatser mot arbetslösheten.

EU-kommissionen talar även om behovet av en fortsatt finanspolitisk konsolidering av euroområdet. Man vill arbeta vidare med att ta fram åtgärder för en robustare samordning av euroländerna. Kommissionen kommer även att följa upp inledningen av planeringsterminen med landsspecifika analyser och rekommendationer. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter, anser EU-kommissionen, att synas och det gör att de fem prioriteringarna för de kommanden fem åren står fast:

  • Fortsatt differentierad och tillväxtinriktad skattepolitisk konsolidering
  • Återupprättad utlåning från bankerna till näringslivet
  • Främjande av tillväxt och konkurrenskraft nu och i framtiden
  • Insatser mot arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen
  • Modernisering av den offentliga förvaltningen

Den första europeiska planeringsterminen inleddes i januari 2011, ett initiativ i kölvattnet av den ekonomiska krisen som drabbade EU och euroområdet under 2009 och 2010. En planeringstermin löper på sex månader och planeringsterminen för år 2014 är den fjärde i ordningen. Genom att förse medlemsländerna med landsspecifika rekommendationer som offentliggörs i samband med vårprognosen erbjuds medlemsstaterna skräddarsydd rådgivning om mer långtgående strukturreformer, vilka ofta tar längre tid att implementera.

Grundtanken med den återkommande planeringsterminen är att skapa möjligheter till finanspolitiskt samarbete mellan medlemsstaterna. Planeringsterminen är till för att medlemsländerna ska kunna ge synpunkter på de andra ländernas ekonomiska planer och för att ge EU-kommissionen en möjlighet att ge politisk vägledning. Utöver så övervakar EU-kommissionen medlemsländernas arbete för att uppnå målen för sysselsättning, utbildning, innovation, klimat och fattigdomsminskning i EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020.

131120Planering
@ec.europa.eu EU-kommissionens Planeringstermin

EU-kommissionens pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1064_sv.htm

/Filip Ingelström

20 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information