Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020 antagen

Region Västerbottens förbundsfullmäktige antog den 2 december en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2014-2020. RUS är Västerbottens läns samlade strategi för en hållbar attraktiv region och visar på de insatser och prioriteringar som länet gemensamt tycker är viktigast för att utveckla i länet. RUS ska skapa samhandling och samordning för regionen och har tre tydliga prioriteringar som grund. Jämställdhet, mångfald samt miljö-, och klimat ska genomsyra region Västerbottens utveckling för programperioden 2014-2020.

Den regionala strategin har sex stycken integrerade teman: samhällen som inkluderar och utvecklar människor, strukturer för innovation, miljödriven utveckling, investeringar i utbildning och kompetens, platsbaserad näringslivsutveckling samt en tillgänglig och utåtriktad region. Dessa teman är en del av EU:s Europa 2020-strategins mål med en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Vid utvecklandet av RUS har särskild vikt lagts på de ungas röst och det globala perspektivet med Europa 2020 som innefattar EU:s gemensamma strategi för en hållbar tillväxt.

För mer information

Läs den regionala utvecklingsstrategin här

/Filip Ingelström

04 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information